ศพอ. ร่วมกล่าวสุนทรพจน์และหารือการส่งเสริมสิทธิผู้พิการทางจิตสังคมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Multistakeholders Meeting Participants from AMITH, LAT, TFLA, LMHA APCD and TCI Secretariat team had a group photo.

คณะจาก ศบจ. สมาคมเสริมสร้างชีวิต สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมเหลี่ยมสิริ มาร์ ฮิลล์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาคนพิการอาเซียน ศพอ. และ คณะเลขานุการ TCI ถ่ายภาพร่วมกัน

 

Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager, as APCD Representative, shared keynote speech in the Multistakeholders Meeting

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน กล่าวสุนทรพจน์ในฐานะตัวแทน ศพอ. ในการประชุมภาคีเครือข่าย