ศพอ. เป็นหนึ่งในคณะทำงานประเมินผลโครงการ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์นัดสุดท้าย เรื่อง “Formative and Summative Evaluation of UNICEF’s Rights, Education and Protection (REAP) II Programme 2015-2019 in the East Asia and the Pacific Region ” จัดโดย UNICEF เมื่อ
INICEF

คุณ Kristie Drucza ผู้แทน UNCEF รายงานผลการทำงาน การประเมินโครงการฯ ประกอบไปด้วย ความสอดคล้อง (Relevance) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยืน (Sustainability) การประชุมดังกล่าว ดำเนินงานโดย คุณ Lieve Sabbe ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม  (เด็กพิการ ) องค์กร UNICEF ภาคพื้นตะวันออก และภาคพื้นแปซิฟิก

 

UNICEF

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ได้เสนอข้อคิดเห็นในประเด็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างประเทศเป้าหมายในอนาคต ซึ่งเป็นผลที่ได้รับจากโครงการ