ศพอ. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กร ในหัวข้อ “การประชุมเชิงปฎิบัติการในการสร้างเครื่องมือออนไลน์” โดยคณะวิทยากรภายในเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลและองค์ความรู้ ณ ศพอ. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
CDD

คุณทรงเกียรติ วิสารธนโรจน์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศและการสื่อสารเล่าถึงความสำคัญการใช้เครื่องมือออนไลน์ที่เป็นประโยชน์งานต่างๆ เช่น การสำรวจ การเก็บข้อมูล การทดสอบ เป็นต้น

 

IT useful work

คุณนงนาฎ สุธีรวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายการจัดการข้อมูลและความรู้ ได้ดำเนินการให้ความรู้การสร้าง QR code

 

IT useful work

ภาพถ่ายหมู่วิทยากรและพนักงาน ศพอ. ที่เข้าร่วมการอบรม