สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย (AMITH) เชิญ ศพอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
The meeting agenda was announced by Mrs. Nucharee Kraisuwan, president of AMITH.

คุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมฯ แจ้งวาระการประชุม 

 

2.	Mr. Kevin Cook the American expert on Employment of Persons with Disabilities was invited to join the meeting as an advisor and resource person.

คุณ Kevin Cook ผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้างงานสำหรับคนพิการ ชาวอเมริกันได้รับเชิญในฐานะที่ปรึกษาและวิทยากร

 

3.	Mr. Somchai Rungsilp, Manager of the Community Development Department, shared insight into AMITH's direction as a multinational collaboration on psychosocial disability development at the meeting.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน แนะนำทิศทางให้สมาคมฯ ในฐานะที่สมาคมฯเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาคนพิการทางจิตในที่ประชุม