ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลออทิสติก (Autism-Inclusive Tourism) ในงานสัปดาห์การตระหนักรู้ออทิสติกแห่งชาติ (National Autism Consciousness Week) ในประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดย Autism Society of Philippines (ASP) เมื่อวัน

APCD representatives attended Autism-Inclusive Tourism in the National Autism Consciousness Week organized by Autism Society of Philippines (ASP) on 21 January 2021

การสัมมนาออนไลน์อออทิสติกกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่อ่อนไหว ดำเนินรายการโดย คุณ Mona Magno-Veluz ประธานสังคมของออทิสซึมฟิลิปปินส์ (ASP)

 

ตัวแทนมากกว่า 200 คนจากองค์กรทำงานด้านออทิสติกและเพื่อสังคมออทิสติกในฟิลิปปินส์เข้าร่วมการสัมมนา รวมถึงผู้แทนนานาชาติที่มีพัธกิจเกี่ยวพัน

 

ตัวแทนมากกว่า 200 คนจากองค์กรทำงานด้านออทิสติกและเพื่อสังคมออทิสติกในฟิลิปปินส์เข้าร่วมการสัมมนา รวมถึงผู้แทนนานาชาติที่มีพัธกิจเกี่ยวพัน

 

คุณศุภอนงค์ปัญญา ศิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ แนะนำให้ส่งเสริมแบบอย่างปฏิบัติที่ดีของสถานที่มีการรับรองการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลออทิสติกควรมีการส่งเสริมในภูมิภาคอาเซียน

คุณศุภอนงค์ปัญญา ศิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ แนะนำให้ส่งเสริมแบบอย่างปฏิบัติที่ดีของสถานที่มีการรับรองการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลออทิสติกควรมีการส่งเสริมในภูมิภาคอาเซียน

 

ประเด็นการอภิปรายในหัวข้อ ความท้าทาย เทคนิคการำเนินการและแบบอย่างปฏิบัติที่ดี สำหรับนักท่องเที่ยวบุคคลออทิสติกอย่างมีส่วนร่วม (ASD) นำเสนอโดย Ms. Erlinda Koe ประธานกิตติมาศักดิ์ ASJ และ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของเครือข่ายอาเซียนออทิสติก (AAN)

ประเด็นการอภิปรายในหัวข้อ ความท้าทาย เทคนิคการำเนินการและแบบอย่างปฏิบัติที่ดี สำหรับนักท่องเที่ยวบุคคลออทิสติกอย่างมีส่วนร่วม (ASD) นำเสนอโดย Ms. Erlinda Koe ประธานกิตติมาศักดิ์ ASJ และ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของเครือข่ายอาเซียนออทิสติก (AAN)

ศพอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งมอบงานของสำนักเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จาก ศพอ. ไปสำนักงานแห่งใหม่ ณ London School Centre for Autism Awareness (LSCAA) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

APCD conducted a Workshop on Handover Tasks of ASEAN Autism Network Secretariat from APCD to London School Centre for Autism Awareness (LSCAA) on 20 January 2021

ศพอ. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเลขาธิการเครือข่ายฯ ทั้งเรื่องโลจิสติกส์และกิจกรรมที่ผ่านมา

 

ทีมผู้บริหารเครือข่ายฯ ปัจจุบัน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายฯ ประธานกิตติมศักดิ์ และทีมเลขาธิการเครือข่ายฯจาก LSCAA เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

ทีมผู้บริหารเครือข่ายฯ ปัจจุบัน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายฯ ประธานกิตติมศักดิ์ และทีมเลขาธิการเครือข่ายฯจาก LSCAA เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

 

ผู้เข้าร่วมส่งมอบงานร่วมกันเสริมสร้างพลังเพื่อสนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าของเครือข่ายฯ ในทศวรรษหน้า

ผู้เข้าร่วมส่งมอบงานร่วมกันเสริมสร้างพลังเพื่อสนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าของเครือข่ายฯ ในทศวรรษหน้า

ศพอ. จัดทัศนศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

Community Development Department (CCD) team facilitated a virtual tour for an online intern, Ms. Kristy Sinclair-Lombardo from Australia, inside the APCD training center and demonstrated accessibility inside the building.

ทีมงานฝ่ายพัฒนาชุมชน นำกระบวนการทัศนศึกษาให้นักศึกษาฝึกงานออนไลน์ Ms. Kristy Sinclair-Lombardo จากออสเตรเลีย ได้เรียนรู้ ภายในศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมฯ และได้สาธิตการเข้าถึงภายในตัวอาคาร

 

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการการบริหาร ศพอ. ทำการปฐมนิเทศโปรแกรมและต้อนรับ คุณ Kristy อย่างเป็นทางการระหว่างการทัศนศึกษา

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการการบริหาร ศพอ. ทำการปฐมนิเทศโปรแกรมและต้อนรับ คุณ Kristy อย่างเป็นทางการระหว่างการทัศนศึกษา

 

คุณนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหาร ให้การต้อนรับ คุณ Kristy ณ สำนักงาน ศพอ.

คุณนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหาร ให้การต้อนรับ คุณ Kristy ณ สำนักงาน ศพอ.

 

Ms. Kristy ได้รับการทัวร์พื้นที่ กิจกรรมจากแผนก Chocolate Cafe สาขาราชวิถีโดยเจ้าหน้าที่ผู้พิการ

Ms. Kristy ได้รับการทัวร์พื้นที่ กิจกรรมจากแผนก Chocolate Cafe สาขาราชวิถีโดยเจ้าหน้าที่ผู้พิการ

 

ทีมพัฒนาชุมชน พาชมพื้นที่ด้านหน้า CP Kitchen ของโครงการ ศพอ. ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทีมพัฒนาชุมชน พาชมพื้นที่ด้านหน้า CP Kitchen ของโครงการ ศพอ. ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

นางสาวนงนาฎ สุธีรวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายการจัดการข้อมูลและความรู้ ทักล่าวทักทายคุณ Kristy และได้อธิบายหน้าที่การทำงาน

นางสาวนงนาฎ สุธีรวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายการจัดการข้อมูลและความรู้ ทักล่าวทักทายคุณ Kristy และได้อธิบายหน้าที่การทำงาน

 

ศพอ. เข้าพบ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

APCD paid a courtesy call to Ms. Pornpith Phetchareon , Secretary-General, the Secretariat of the House of Representatives for greetings of new year 2021 at the Thai House of Representatives on 7 January 2021, Bangkok, Thailand

คุณพิรุณ ผอ. ศูนย์ฯ กล่าวถึงผลตอบรับของงานเปิดตัวร้าน APCD 60 + Plus Bakery & Chocolate Cafe ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว

 

ทีมผู้จัดการ APCD นำโดยนายพิรุณ ลายสมิต หารือความร่วมมือเปิดร้าน 60+พลัส ที่สาขาสภาผู้แทนราษฎร กับนางสาวพรพิชญ์ เพชรเจริญและนายสมัย ชัยจันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการกองวาระสำนักดำเนินการรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ทีมผู้จัดการ APCD นำโดยนายพิรุณ ลายสมิต หารือความร่วมมือเปิดร้าน 60+พลัส ที่สาขาสภาผู้แทนราษฎร กับนางสาวพรพิชญ์ เพชรเจริญและนายสมัย ชัยจันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการกองวาระสำนักดำเนินการรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

ศพอ. มอบผลิตภัณฑ์ 60+ พลัสอวยพรปีใหม่ 2564

ศพอ. มอบผลิตภัณฑ์ 60+ พลัสอวยพรปีใหม่ 2564

 

ของที่ระลึกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแก่ผู้เยี่ยมชม

ของที่ระลึกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแก่ผู้เยี่ยมชม

ผู้แทนจากโรงเรียนจิตรลดาเข้าอวยพรปีใหม่ 2564 แด่ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

New Year gift basket from Chitralada School was given to APCD for New Year greetings

กระเช้าของขวัญปีใหม่จากโรงเรียนจิตรลดาส่งมอบให้ ศพอ. สำหรับการอวยพรปีใหม่

 

ผลิตภัณฑ์ 60+พลัส สำหรับเทศกาลแห่งความสุข มอบให้กับโรงเรียนจิตรลดา

ผลิตภัณฑ์ 60+พลัส สำหรับเทศกาลแห่งความสุข มอบให้กับโรงเรียนจิตรลดา

 

การหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในปี 2564

การหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในปี 2564

งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และวันคริสต์มาสภายใน ศพอ. ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2020 ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย

APCD New Year Party

การแสดงซานตาคลอสได้นำของขวัญในเทศกาลส่งความสุขมาสู่ชาว ศพอ.

 

หลากหลายของขวัญได้รับการอนุเคราะห์จาก คณะผู้จัดการ ศพอ. เพื่อนร่วมงานภาคธุรกิจเพื่อคนพิการ ผู้บริจาค และ ครอบครัว ศพอ.เพื่อมาแจกพนักงาน ศพอ. ทุกท่าน

หลากหลายของขวัญได้รับการอนุเคราะห์จาก คณะผู้จัดการ ศพอ. เพื่อนร่วมงานภาคธุรกิจเพื่อคนพิการ ผู้บริจาค และ ครอบครัว ศพอ.เพื่อมาแจกพนักงาน ศพอ. ทุกท่าน

 

การแสดงจากน้องๆพนักงานพิการในร้าน 60 พลัว เบเกอรี่ แอนด์ ช็อกโกแลต คาเฟ่

การแสดงจากน้องๆพนักงานพิการในร้าน 60 พลัว เบเกอรี่ แอนด์ ช็อกโกแลต คาเฟ่

 

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. มอบเงินขวัญถุง แก่พนักงานผู้โชคดีจากเกมส์วัดดวง

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. มอบเงินขวัญถุง แก่พนักงานผู้โชคดีจากเกมส์วัดดวง

 

เจ้าหน้าที่ได้รับของขวัญหลังจากการเต้นเป็นการแลกเปลี่ยน

เจ้าหน้าที่ได้รับของขวัญหลังจากการเต้นเป็นการแลกเปลี่ยน

 

นายภคพล ผูกทวนทอง พนักงานแคชเชียร์และบริการ ร้าน 60 พลัส ปลื้มกับของรางวัลจาก คุณนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหาร

นายภคพล ผูกทวนทอง พนักงานแคชเชียร์และบริการ ร้าน 60 พลัส ปลื้มกับของรางวัลจาก คุณนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหาร

 

ผู้เข้าร่วมทุกคนสนุกกับเกมส์วัดดวง

ผู้เข้าร่วมทุกคนสนุกกับเกมส์วัดดวง

 

รูปหมู่ของทีมบริหาร พนักงานร้าน 60 พลัส และพนักงาน ศพอ.

รูปหมู่ของทีมบริหาร พนักงานร้าน 60 พลัส และพนักงาน ศพอ.

 

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกข์ ศพอ. แต่งหน้าให้เพื่อนร่วมงาน คุณวิไลเลขา สมปราชญ์

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกข์ ศพอ. แต่งหน้าให้เพื่อนร่วมงาน คุณวิไลเลขา สมปราชญ์