ศพอ. เข้าร่วมการสนทนาระดับภูมิภาค เรื่อง Building Back Better: Social Protection: A Right for All, or a Privilege for a Few and Launch of Social Outlook for Asia and the Pacific 2020 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาศิริมงคล เข้าร่วม Webinar ในครั้งนี้

 

Right for all

 

พณฯ ท่าน Kung Phoak ผู้ช่วยกองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาคม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน กล่าวถึง ความสำคัญการรับรองแผนบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Enabling Masterplan 2025) ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้

 

Reginal Conversation

Mr. Srinivas Tata ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคม ESCAP ดำเนินการสัมมนาในครั้งนี้

การศึกษาดูงานเรื่องอารยสถาปัตย์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ ณ ศพอ. ของคณะดูงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท. - องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

รองผู้จัดการ อพท.3 นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต แลกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม

 

UD

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับและนำเสนอการดำเนินการกิจกรรมของ ศพอ. ด้านอารยสถาปัตย์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ  (Universal Design: UD)

 

UD

ตรวจสอบการและร่วมสาธิตการใช้เตียงที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

 

UD

สัมผัสการใช้ห้องน้ำที่สามารถเข้าถึงได้

 

UD

มีการทดสอบทางลาดโดยผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์

 

UD

การสะท้อนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความประทับใจในการศึกษาดูงาน

 

UD

ภาพหมู่คณะผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน จากตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ทีมงาน อพท. และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

การประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการพิเศษ (โครงการเสริมความเข้มแข็งพลังชุมชน) 2563 สนับสนุนโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ญีปุ่น ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ปรึกษาแผนการดำเนินโครงการฯ กับวิทยากรญีปุ่นและทีมงาน

 

JICA

Dr. Sawae Yukinori ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ แสดงตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ จากประเทศญี่ปุ่น

 

JICA

ข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือฝึกสำหรับเด็กพิเศษในช่วงโควิด 19 (ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น)

 

การประชุมออนไลน์ การดำเนินการในอนาคตของเครือข่ายอาเซียนออทิสติก ในการเตรียมการ การประชุม ครั้งใหญ่ของเครือข่ายฯ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

การหารือเกี่ยวกับกำหนดการเบื้องต้นการประชุมครั้งใหญ่ของเครือข่ายฯ ครั้งที่ 5

 

AAN

การประชุมจะจัดขึ้นโดย องค์กร National Autism Society of Malaysia (NASOM) ประเทศมาเลเซีย ในระบบออนไลน์

 

AAN

รูปถ่ายผู้เข้าร่วมประชุมก่อนปิดการประชุม

รองเลขาธิการบริหาร ฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เยี่ยมชมร้านกาแฟต้นแบบเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe สาขาทำเนียบรัฐบาล 8 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการผู้อำนวยการบริหาร (ขวามือ)  อธิบายความเป็นมา จุดประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของร้าน กับรองเลขาธิการบริหาร ฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืน ESCAP คุณ Kaveh Zahedi  และ เจ้าหน้าที่กิจการสังคม แผนกความเท่าเทียมทางเพศ และสังคมการมีส่วนร่วม ESCAP Ms. Aiko Akiyama

 

preparetory meeting

ภาพถ่ายคณะ ผู้เยี่ยมชม ผู้รับการฝึกอบรมคนพิการ และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

preparetory meeting

Ms. Aiko Akiyama ประชาสัมพันธ์ กล่องช็อกโกแลต ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคนพิการ

 

ประชุมเตรียมการ การอบรมประเทศที่สาม (TCTP) ในระหว่างสามปีดำเนินการ ณ lสำนักงาน ศพอ. วันที่ 8 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ภาพถ่ายหมู่ของผู้แทน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ องค์กรความร่วมือระหว่างประเทศญีปุ่น และคณะ ศพอ.

 

preparetory meeting

ผ.อ. สำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นางหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ให้ข้อเสนอ ในเอกสาร บันทึกวาระข้อตกลง ฉบับร่างแก้ไขครังที่ 2 สำหรับโครงการสามปี

 

preparetory meeting

ผู้แทนองค์กรความร่วมือระหว่างประเทศญีปุ่น ประจำประเทศไทย นางสุวรรณา นวเจริญ เจ้าหน้าที่โปรแกรม แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และบทเรียนที่ผ่านมาการทำโครงการฯ เพื่อตอบสนองสถานการณ์ โควิด 19

 

ศพอ. เข้าร่วมและให้ข้อเสนอแนะใน “เวทีสานพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 6 ตุลาคม 2563

Forum

พิธีเปิด โดยนายแพทย์วีระพันธุ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่สอง คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

Forum

  1. เสวนาในหัวข้อ “ทิศทางเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” โดยผู้แทนภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

Forum

ผู้แทน ศพอ. ร่วมแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะ และบอกเล่าความประทับใจ

 

Forum

รูปถ่ายผู้เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อน

ศพอ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ จัดโดยเลขาธิการอาเซียน เรื่อง “ASEAN Web Forum on Disability-Inclusion and ASEAN Economic Integration: Challenges and Opportunities for Persons with Disabilities” นัดที่ 2 วันที่ 5 ตุลาคม 2563

กล่าวเปิดงานโดย พณฯ ท่าน Kung Phoak ผู้ช่วยเลขาธิการกรมอาเซียน ด้านชุมชน วัฒธรรม และสังคม

 

ASEAN SEC Webinar

 

ภาพถ่ายคณะผู้ร่วมประชุมและวิทยากร ผู้แทนจากประเทศอาเซียน

 

ASEAN SEC Webinar

ล่ามภาษามืออเมริกันได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการได้ยินในระหว่างการประชุม

ศพอ. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กร ในหัวข้อ “เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของผู้บกพร่องทางจิต และการปฎิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ” ที่ ศพอ. วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ภาพถ่ายกลุ่มของผู้รับการอบรมและ วิทยากร

 

Internal capacity development

นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ ประธานสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและนางนันทนา รัตนากร ที่ปรึกษา

สมาคมฯ ดำเนินการอบรม

 

Internal capacity development

ผู้แทนกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้เกียรติเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

 

 

 

 

 

ศพอ. เข้าร่วมการเสนอแนะ การเตรียมงานของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญไทยด้านผู้ประกอบการอาเซียน โดยทุกคนมีส่วนร่วม ณ อาคารสำนักงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพืการ (พก.) วันที่ 1 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานบันทึการประชุมครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุม จัดทำโดยกรม พก.

 

Thailand Network of Experts

การนำเสนอกิจกรรม การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการคนพิการไทย

 

Thailand Network of Experts

ข้อเสนอแนะจากผู้แทน บริษัท ทรู คอร์ออเปอเรชัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน เป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ