Visitor accessibility

โครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เอื้อให้คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business: DIB) จากความริเริ่มของ ศพอ.ในการสร้างโอกาสและการมีงานทำอย่างยั่งยืน ด้วยการฝึกอบรมในรูปแบบ on the job training คือฝึกจากของจริง ทำจริง และขายจริง ให้แก่ผู้พิการหลากหลายประเภทในประเทศไทย
การฝึกอบรมที่มีการลงมือทำจริงนี้ เกิดขึ้นในคาเฟ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยจะพัฒนาทักษะในธุรกิจอาหารให้ผู้รับการฝึกอบรมเหล่านี้ ให้มีความเชี่ยวชาญในการทำเบเกอรี่ ทำช็อกโกแลต พร้อมทั้งทักษะเป็นผู้ประกอบการร้านขนม สอดคล้องตามองค์ประกอบของธุรกิจที่เอื้อให้คนพิการมีส่วนร่วมทั้งในมุมของการเป็นเจ้าของธุรกิจ และลูกจ้าง (Principles of  DIB and IE : Inclusive Entrepreneurship)  จากความริเริ่มดังกล่าว ศพอ.ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ แอสแคป (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) รวมทั้งหลากหลายภาคี ในการเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุยุทธศาสตร์อินชอน (Incheon Strategy) https://www.dep.go.th/Content/View/1904/1 เพื่อทำสิทธิให้เป็นจริง หรือ "Make the Right Real" สำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

คนพิการหลากหลายประเภทจำนวนประมาณ 100 คน มีตั้งแต่พิการทางร่างกาย ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยิน ด้านความบกพร่องทางจิต ออทิสติก สติปัญญา และการเรียนรู้ มาเข้ารับการฝึกอบรมทำเบเกอรี่โดยบริษัทไทยยามาซากิ และการฝึกทักษะการทำช็อกโกแลต ตั้งแต่ปี 2015 (พ.ศ. 2558) ผู้รับการอบรมเกือบทั้งหมดได้รับการจ้างงานในร้านเบเกอรี่สาขาต่างๆ ในกรุงเทพของบริษัทไทยยามาซากิ ขณะที่หลายๆ คนได้รับการจ้างงานในธุรกิจอาหารและภาคบริการ เช่น คาเฟ่อเมซอน ร้านแบล็กแคนยอน โรงแรมเจ้าพระยา โรงพยาบาล เช่น ศิริราช โรงเรียน เช่น โรงเรียนนานาชาติแองโกลว์สิงคโปร์  และอีกจำนวนหนึ่งมีธุรกิจของตนเอง หรือยังคงทำงานที่ร้าน60+ Plus Bakery & Chocolate Café จนถึงปัจจุบัน

 

60 + Plus Chocolatier by MarkRin

60+ Plus Bakery by Yamazaki
ร้านขนม 60+ Plus Bakery by Yamazaki เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น บริษัทไทยยามาซากิ และ ศพอ.


60+ Plus Chocolatier by MarkRin 
ร้านช็อกโกแลต 60+ Plus Chocolatier by MarkRin ริเริ่มโดย ศพอ. ร่วมกับบริษัทมาร์คริน ผู้ผลิตเมล็ดโกโก้คุณภาพพรีเมี่ยมมาตราฐานสากล โกโก้หอมสายพันธุ์ไอ. เอ็ม. 1 เป็นโกโก้หอมสายพันธุ์พิเศษปลูกและเก็บเกี่ยวโดยเกษตรกรไทย และนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในเมนูชวนลิ้มลองของร้านช็อกโกแลตแห่งนี้ จนเป็นที่โปรดปรานของบรรดาผู้ชื่นชอบช็อกโกแลตทั้งหลาย 

60 + Plus Chocolatier by MarkRin

60+ Café: Government House Branch
ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café ได้เป็นต้นแบบสำคัญของธุรกิจที่เอื้อให้คนพิการมีส่วนร่วมทั้งในมุมของการเป็นเจ้าของธุรกิจ และลูกจ้าง หรือ DIB ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นแบบอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทย และนานาชาติ จากความสำเร็จดังกล่าว ศพอ.จึงได้รับเกียรติให้เปิดคาเฟ่อีกสาขาที่สำนักนายกรัฐมนตรี การเปิดบริการคาเฟ่แห่งนี้ส่งผลให้มีจำนวนผู้ฝีกอบรมเพิ่มขึ้น และสร้างโอกาสการจ้างงานแก่คนพิการ อีกทั้งสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าที่อยู่บริเวณสำนักนายกรัฐมนตรีให้เอร็ดอร่อย เพลิดเพลินกับความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มสร้างสรรค์โดยคนพิการ

 

shop

Disability-Inclusive Hotel Training Center
อาคารฝึกอบรมของ ศพอ. มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์อบรมภาคธุรกิจการโรงแรมที่คนพิการมีส่วนร่วมแห่งแรกในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนโดยคนพิการ โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ศพอ.และโรงแรม Hyatt Regency Hotel Bangkok โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนงบประมาณ ศพอ.จึงได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำภาคธุรกิจการโรงแรม ณ อาคารฝึกอบรมของ ศพอ.ในปี 2562 หลังการอบรมเสร็จสิ้นลง คนพิการเหล่านี้จะได้ทำงานในโรงแรมต่างๆ ที่ยังขาดแคลนบุคลากรคนพิการ เช่น การปฏิบัติการพนักงานแม่บ้าน พนักงานงานต้อนรับ และบริการทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นแนวปฏิบัติตาม DIB หรือ ธุรกิจที่เอื้อให้คนพิการมีส่วนร่วม

Disability-Inclusive Restaurant
ศพอ. มีความร่วมมือกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และอีกไม่นานจะเปิดร้านอาหารที่อาคารฝึกอบรมของ ศพอ. ตามแนวคิดและแนวปฏิบัติของ 60+ Plus Bakery and Chocolate Café ร้านอาหารแห่งนี้ จะเป็นพื้นที่ฝึกอบรม และสร้างโอกาสในการจ้างงานคนพิการในภาคธุรกิจอาหาร และนอกจากจะเป็นทางเลือกในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้าบริเวณใกล้เคียงแล้ว ร้านอาหารนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่คนพิการมีส่วนร่วมในอนาคตอีกด้วย 


ธุรกิจที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ และการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่คนพิการเป็นเจ้าของธุรกิจ: เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง