การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมพลังชุมชน (CEP) ครั้งที่ 3 เรื่องข้อเสนอแนะ การใช้ และ ปฏิบัติคู่มือการออกกำลังกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาด เชื้อโควิด 19 จากคู่มือของประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำให้เป็นบริบทอาเซียนผ่านสถานี Zoom

There were 78 Zoom stations from other ASEAN countries and Japan that joined the Workshop.

มีสถานี Zoom 78 สถานี จากอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรม

 

2.	Autism Society Philippines (ASP) video presentation on utilizing/practicing the Hapiie manual via Zoom platform, which they learned at the second Workshop.

การนำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับการใช้และฝึกคู่มือ Hapiie ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom จากเครือข่ายสมาคม ออทิสติกประเทศฟิลิปปินส์ (Autism Society Philippines) ที่ได้เรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2

 

3.	Recap recommendations from participants by Mr. Cason Ong, Country Facilitator from the National Autism Society of Malaysia (NASOM)/AAN Chairperson

สรุปคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมนำเสนอแต่ละท่าน จาก Mr. Cason Ong ผู้แทนประเทศมาเลเซีย จากองค์กรสมาคมออทิสติกประเทศมาเลเซีย และประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน

 

4.	Assoc. Prof. Dr. Yukinori Sawae, Faculty of Health & Sport Science, University of Tsukuba, and his team provided recommendations on how to develop a manual on physical activities in a friendly manner suitable in the ASEAN context.

รองศาสตราจารย์ ดร. Yukinori Sawae คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย Tsukuba และทีมวิทยากร ร่วมแสดงขอเสนอแนะในการทำคู่มือฯ สำหรับประเทศอาเซียน

 

5.	Mr. Nay Myo Naing, Chair of Myanmar Autism Association, discussed a user-friendly manual on physical activities to be utilized in the ASEAN context.

Mr. Nay Myo Naing ประธานสมาคมออทิสติกประเทศเมียนมาร์ เสนอแนะแบบปฎิบัติกิจกรรมทางกายที่เป็นมิตรกับเด็กฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในบริบทของอาเซียน

ผู้แทนจากเครือข่ายออทิสติกอาเซียน และ ศพอ. เข้าร่วมการประชุม ข้อตกลงในการจัดการด้านภัยพิบัติ และสถานการณ์เร่งด่วนของอาเซียน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER) จัดโดยคณะกรรมการ ASEAN ด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Commit

There were over 130 participants from relevant partners and stakeholders working in the disaster management sector, including Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager and APCD representative.

มีผู้เข้าร่วมจากภาคีต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติมากกว่า 130  คนเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนเป็นผู้แทนจาก ศพอ. เข้าร่วมการประชุมด้วย

 

Mr. Cason Ong, AAN Chairperson, and Ms. Candy Hernandez, Head of AAN Secretariat, as the entity associated with ASEAN, also joined the meeting.

นาย Cason Ong ประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน และ Ms. Candy Hernandez หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

 

Virtual chart showing strategy direction that ACDM is following to achieve the goal by 2025.

แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์การทำงานของ คณะกรรมการ ASEAN ด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งจะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายภายในปี คศ. 2025

 

Mr. Somchai shared experiences on working on Disability Inclusive Disaster Risk Reduction (DIDRR) to ACDM, and showed willingness to cooperate with ACDM and partners for further implementation.

นายสมชาย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: DIDRR) และยินดีร่วมมือกับ ACDM และเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กิจกรรมพิเศษด้านศิลปะบำบัด โดย อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศศรีลังกา ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

Each trainee showed art works they learned from H.E. Mr. Poldej Worachat, Ex-Ambassador of Thailand to Sri Lanka.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมชื่นชมผลงานศิลปะของตัวเอง โดยได้เรียนรู้จาก ฯพณฯ พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศศรีลังกา

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, presented a token of appreciation (APCD Chocolate gift boxes made by people with disabilities) to H.E. Mr. Poldej Worachat.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ  (กล่องของขวัญช็อกโกแลตจากโครงการฯ รุ่นล่าสุดซึ่งทำโดยคนพิการ) แด่ ฯพณฯ พลเดช วรฉัตร

 

Group photo of honorable resource person and APCD management team.

ภาพหมู่ของวิทยากรกิตติมศักดิ์และทีมผู้บริหารของ ศพอ.

ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café สาขาราชวิถีได้รับการบันทึกรายการโทรทัศน์ อร่อยเลิศ"กับคุณหรีด” กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director and Mr. Sunthorn Nowarat, 60+ Plus Project manager escorted Ms. Rapeepan Luangaramrut, Moderator of Aroi Lert Kub Khun Reed at Thai TV 3 channel to show the delicious bakery & unique chocolate from the Project.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. และ นายสุนทร เนาวนาช ผู้จัดการโครงการ 60+ PLUSต้อนรับคุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ผู้ดำเนินรายการอร่อยเลิศกับคุณหรีด ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 นำเสนอ เรื่องราวเบเกอรี่และช็อกโกแลต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของโครงการฯ

 

Ms. Rapeepan Luangaramrut (Khun Reed) presented chocolate brownie, one of the  popular products made by people with disabilities.

คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (คุณหรีด)  การันตีบราวนี่ช็อกโกแลตให้เป็นหนึ่งในเมนูอร่อยเลิศซึ่งทำโดยคนพิการ

 

At 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe @Rajvithi Branch, the chocolate bark was highlighted as a recommended item.

หนึ่งในไฮไลต์การบันทึกเทปครั้งนี้ เป็นช็อกโกแล็ตบาร์ค ของร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe สาขาราชวิถี

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เสริมสร้างกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อรับมือ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังชุมชน (CEP) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ และสถานี Zoom

The program and purposes of the workshop were explained by Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน นำกระบวนการและอธิบายวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

 

2.	Various Zoom stations from ASEAN countries and Japan doing a stretching pose.

ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศในอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นกำลังทำท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ตามวิทยากรญี่ปุ่น ผ่านการเชื่อมต่อสถานี Zoom ต่างๆ

 

Demonstrations on using/practicing the Manual of Hapiie.

การสาธิตการใช้งานคู่มือฝึก Hapiie ที่บ้านในสถานการณ์การระบาดฯ

 

A participant practiced a balance game at APCD Zoom station.

ผู้เข้าร่วมประชุม ทดลองทำกิจกรรม การรรักษาสมดุลทางร่างกาย ณ สถานี Zoom ศพอ.

 

5.	Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking & Collaboration, was interviewed by TV Asahi Thailand Office for the media coverage.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ ให้สัมภาษณ์โดยสื่อมวลชน สำนักข่าว TV Asahi ประจำประเทศไทย

 

6.	Japanese Resource Person, Assoc. Prof. Dr. Yukinori Sawae, Faculty of Health & Sport Sciences, University of Tsukuba, demonstrated of a variety of smiles in ASEAN countries.

วิทยากรญี่ปุ่น ประจำโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Yukinori Sawae คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย Tsukuba สาธิตการสร้างรอยยิ้มที่หลากหลายในประเทศอาเซียน

คณะผู้บริหารจากโรงแรมเซ็นทรา บาย กลุ่มเซ็นทารา ร่วมสังเกตุการณ์ การฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการไทยในธุรกิจด้านอาหาร"” ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ กรุงเทพฯ วันที่ 7 เมษายน 2564

Mr. Wuthisak Pichayagan, General Manager of Centra by Centara, at Government Complex Hotel & Convention Center, and his team introduced a training program in collaboration with APCD.

คณะเยี่ยมชมนำโดยนายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และทีมงานได้แนะนำโครงการร่วมกับ ศพอ. สำหรับการฝึกอบรมฯ

 

A trainee greeted visitors in front of the class.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักทายคณะผู้เยี่ยมชม

 

As one of the processes of service training, Mr. Wuthisak received a cup of coffee from a trainee.

ผู้รับการฝึกอบรม สาธิตการให้บริการโดยการเสิร์ฟกาแฟมอบให้นายวุฒิศักดิ์

ความร่วมมือ ระหว่างกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและศพอ.ผ่านภารกิจเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและฝึกอาชีพคนพิการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2564

Mrs. Ubol Thongsalubluan, Provincial Social Development and Human Security Officer; Ms. Onanong Kumhang, Director of Center for Empowerment and Vocational Development for Persons with Disabilities in Nakhon Si Thammarat Province; and Mrs. Sarudda Promma, Head of Nakhon Sri Thammarat Shelter for Children, and their families presented Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, with a token of appreciation.

นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวอรอนงค์ กำแหง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการประจำจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นางศรุดา พรหมมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มอบของขวัญแด่ นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.

 

2.	Mr. Piroon Laismit, a main resource person, conducted a knowledge sharing and exchanged ideas in the area of Disability Inclusive Business (DIB) and Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD): Article 27-Work and Employment promotion.

นายพิรุณ ลายสมิต วิทยากรหลัก แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินการธุรกิจโดยคนพิการมีส่วนร่วม (DIB) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ )CRPD): มาตรา 27 - การส่งเสริมการทำงานและการจ้างงาน

 

3.	Foot massage training was demonstrated by trainees with intellectual disabilities at the Center for Empowerment and Vocational Development for Persons with Disabilities in Nakhon Sri Thammarat Province. APCD mission members were impressed with their knowledge.

ชมการสาธิตการฝึกนวดฝ่าเท้าโดยผู้เข้ารับการฝึก เป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญา ณ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะ ศพอ. รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

 

Exploring the melon farm cultivated by the Center.

สำรวจฟาร์มเมล่อนที่ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการประจำจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Survey of the farm led by a farmer in Nakhon Si Thammarat province

การสำรวจฟาร์ม ซึ่งนำโดยเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

6.	APCD mission members checked accessibility and learned about products made by people with disabilities at the shopping mall center.

คณะดูงาน ศพอ. ตรวจสอบการเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวกของห้างสรรพสินค้า และได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ซึ่งทำโดยคนพิการ

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) คนใหม่ เยี่ยมชมกิจกรรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director (middle) welcomed and presented a token of appreciation (APCD Chocolate gift boxes made by persons with disabilities) to Mrs. Ureerat Chareontoh, Director-General of TICA (left) and Mr. Cherdkiat Atthakor, Deputy Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs (MOFA) (right).

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.(กลาง) ให้การต้อนรับและมอบผลิตภัณฑ์กล่องของขวัญช็อกโกแลต รุ่นล่าสุดที่ผลิตโดยคนพิการ
ให้กับนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมฯ (ซ้าย) และ
นายเชิดเกียรติ  อัตถากร รองปลัด กระทรวงการต่างประเทศ  

 

2.	Mr. Piroon Laismit facilitated a tour of the 60+ Plus Bakery & Chocolate Café Project and explained the previous collaborations with TICA.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.นำเยี่ยมชมร้าน 60+ Plus Bakery and Chocolate Café  พร้อมอธิบายความสำเร็จในความร่วมมือกับกรมฯ ช่วงที่ผ่านมา

 

3.	Observing the workshop on "Skill Development Training for Thai Persons with Disabilities on Employability in the Food Business" at APCD Training Center

แขกผู้มีเกียรติร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะคนพิการไทยในเรื่องการจ้างงานในธุรกิจอาหาร ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ.