ศพอ. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วม ในงานสัปดาห์ของการส่งเสริมวันการตระหนักรู้ออทิสติกโลก World Autism Awareness Day (WAAD) จัดโดยสมาคมผู้ปกครองออทิสติกไทย (AU Thai) ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

Panel discussion to exchange current situation on autism in ASEAN region with attending audience of parents of persons with autism and live on-air at Association channel

เสวนาแลกเปลี่ยนสถานการณ์ออทิสติกในภูมิภาคอาเซียน มีผู้เข้าฟังเป็นผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกและได้มีการถ่ายทอดสด

 

Group photo of speakers, facilitator and representatives from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security

ภาพถ่ายหมู่ คณะวิทยากร ผู้ดำเนินรายการ และผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director at a study tour at the Foundation, escorted by Mr. Chusak Janthayanond, President of AU Thai.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ชมกิจกรรมของมูลนิธิออทิสติกไทย โดยมีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้บริหารองค์กรให้เกียรติพาเยี่ยมชม

 

A souvenir from AU Thai given as a token of appreciation for APCD

ของที่ระลึกจาก มูลนิธิออทิสติกไทย (AU Thai) มอบเป็นสัญลักษณ์แสดงความขอบคุณแก่ ศพอ.

ศพอ. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม “การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนของประเทศไทยในปี 2564–2565 ” จัดโดย The International Labour Organization (ILO) ประเทศไทย วันที 30 มีนาคม 2564

APCD provided inputs to the workshop in respect of Disability-Inclusive Development (DID)

ศพอ.  ได้นำเสนอข้อคิดเห็นเชิงประจักษ์ ให้กับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ในมุมมองของความพิการและการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมทุกมิติ (Disability Inclusive Development)และธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business)

 

Participants exchanged practical knowledge at the workshop.

ผู้เข้าฟังร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในมิติต่างๆ

 

Photo of representatives from APCD, and staff from ILO as the organizer

ภาพตัวแทน ศพอ. กับเจ้าหน้าที่ของ ILO ในฐานะผู้จัดงาน

ศพอ. ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) หลักสูตร Knowledge Co-Creation Program (KCCP) ปี 2564 วันที่ 29 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2564 ณ ประเทศไทย

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking & Collaboration, representative from Thailand presented a country report after the opening ceremony session

นายวัชรพล จึงจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ เป็นผู้แทนจากประเทศไทย นำเสนอรายงานภาพรวมของประเทศ ภายหลังพิธีเปิดฯ

 

Training course program was overviewed by Mr. Daisuke Hashimoto, Representative Director from Co-innovation Laboratory

Mr. Daisuke Hashimoto ผู้อำนวยการจาก Co-innovation Laboratory นำเสนอภาพรวมกิจกรรมฝึกอบรม

ศพอ. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์กับคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

The meeting finalized content preparation of regional event on Celebration of World Autism Awareness Day (WAAD) 2021

การประชุมได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดงานระดับภูมิภาคเนื่องในวันเฉลิมฉลองวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก (World Autism Awareness Day: WAAD) ประจำปี 2564

 

Each country representative confirmed the check list of preparation.

ตัวแทนแต่ละประเทศร่วมพิจารณาเนื้อหาการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โครงการเสริมสร้างพลังชุมชน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย และผ่านออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

Group photo of honorable guests, domestic participants and APCD staff at APCD Zoom station in Thailand

ภาพหมู่แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในประเทศและเจ้าหน้าที่ ศพอ.ณ สถานี zoom ประเทศไทย

 

More than 90 participants from relevant organizations in ASEAN countries and Japan – a total of 71 Zoom stations

มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 90 คนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 71 สถานี zoom

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director; Mr. Morita Takahiro, Chief Representative, JICA Thailand Office; Ms. Saranpat Anumatrajkij, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities delivering the opening remarks for the opening program at APCD Zoom station.

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต หัวหน้าผู้แทนสำนักงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย Mr. Morita Takahiro และ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ร่วมให้เกียรติกล่าวคำปราศรัยเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์ถ่ายทอดจัดกิจกรรรม ศพอ.

 

Welcome Message by Mr. Cason Ong, AAN Chairperson (Malaysia)

กล่าวต้อนรับโดย Mr. Cason Ong ประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (ASEAN Autism Network) จากประเทศมาเลเซีย

 

Each country presented a report on the  Current Situation & Need Assessment regarding Physical Activities in response to COVID-19

การนำเสนอรายงานของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการด้านกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

Fact findings of base-line survey on needs assessment in ASEAN region and Japan was presented by Asst. Prof. Dr. Yukinori Sawae, Faculty of Health & Sport Sciences, University of Tsukuba

การรายงานผลข้อเท็จจริงจากการสำรวจประเมินความต้องการในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่น นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Yukinori Sawae คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย Tsukuba  

 

The opening ceremony program was moderated by Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer

กิจกรรมพิธีเปิดดำเนินรายการ โดยนางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ศพอ.

ศพอ. จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม "การฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการไทยในธุรกิจด้านอาหาร" ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564

Group photo of participants, resource persons, honorable guests, and APCD management team, and Ms. Saranpat Anumatrajkij, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security who honored guests by giving the opening speech.

ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แขกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร ศพอ. โดยมีนางสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

 

More than 30 candidates attending the screening workshop.

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 30 ท่าน

 

Group presentation by participants

การนำแลกปลี่ยนและการนำเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

Chocolate making demonstration by resource person from Mark Rin Chocolate company

การสาธิตการผลิตช็อคโกแลต ของวิทยากรจากภาคธุรกิจ บริษัทมาร์ค ริณ ช็อกโกแลต (Mark Rin Chocolate)

 

Session on team building

ผู้อบรมร่วมกิจกรรมการสร้างทีม

 

Group reflections and preview of next day’s training

การทำกลุ่มสะท้อนความคิดเห็นและนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมของวันรุ่งขึ้น

นักศึกษาปริญญาเอกและคณาจารย์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

Group photo of visitors and representatives from APCD management team

ภาพหมู่ของคณะผู้เยี่ยมชมและผู้แทนจากทีมงานผู้บริหาร ศพอ.

 

Presentation on APCD regional activities on disability development

การนำเสนอกิจกรรของ ศพอ. ในระดับภูมิภาคด้านความพิการและการพัฒนา

 

A unique clock was given as token of appreciation for APCD

การมอบนาฬิกาแขวนเป็นของที่ระลึกจากคณะศึกษาดูงาน แก่ ศพอ.

 

APCD publication was presented to the visitors.

การมอบสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรม ศพอ. ให้กับผู้เยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. นำเสนอแผนปฏิบัติการในการฝึกอบรมออนไลน์ หัวข้อ “Social Participation and Livelihood of Persons with Disabilities through a Community-based Inclusive Approach (B)” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

Group photo of participants and JICA Okinawa Colleagues showed the Certificate Template to participants after Closing Ceremony on 15 March 2021 Credit: JICA ©

ภาพถ่ายหมู่ของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น พร้อมตัวอย่างใบประกาศนียบัตรการสำเร็จการฝึกอบรม หลังพิธีปิด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

เครดิต: JICA ©

Ms. Supaanong (NuNu) Panyasirimongkol, APCD’s Networking & Collaboration Officer, and Self-Advocates with Autism presented an Action Plan on “Promoting Accessible Tourism, accessible audit and Inclusive outing through Social Media”

คุณศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ และผู้พิทักษ์สิทธิ์ออทิสติกจากประเทศไทย นำเสนอแผนปฏิบัติในหัวข้อ “การส่งเสริมการเท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การตรวจสอบการเข้าถึง และการพักผ่อนนอกสถานที่เพื่อทุกคน ผ่านโซเชียลมีเดีย”

 

Ms. NuNu shared comments and suggestions on classmate’s Action Plan

คุณณูณูแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติการของเพื่อนผู้เข้ารับการฝึกอบรม