ศพอ. จัดฝึกอบรมภายในองค์กรเรื่องทักษะเบื้องต้นของการเป็นวิทยากรกระบวนการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย

The online workshop was facilitated by Mr. Mark Morris, a teacher from Bachelor of Community Services, TAFE, NSW, Australia, and Ms. Siriporn Praserdchat, APCD Logistics Officer as his co-facilitator.

กระบวนการฝึกอบรมดังกล่าวนำโดย คุณ Mark Morris อาจารย์จาก “Bachelor of Community Services, TAFE, NSW, Australia” และคุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์ ศพอ. ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้

 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้เทคนิคการนำกระบวนการ

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้เทคนิคการนำกระบวนการ

 

คุณ Mark และคุณศิริพร ให้แบบฝึกหัดการนำกระบวนการ ในหัวข้อ “จับคู่ ฝึกคิด และฝึกแบ่งปัน!”

คุณ Mark และคุณศิริพร ให้แบบฝึกหัดการนำกระบวนการ ในหัวข้อ “จับคู่ ฝึกคิด และฝึกแบ่งปัน!”

 

ผู้รับการฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะการสรุปข้อคิดเห็น

ผู้รับการฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะการสรุปข้อคิดเห็น

 

APCD เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ ณ กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

APCD provided inputs on preparation of regional event on Celebration of World Autism Awareness Day (WAAD) 2021 by AAN meeting on virtual platforms.

ศพอ. ให้ข้อเสนอแนะ แผนการเตรียมการจัดงานในระดับภูมิภาคเนื่องในสัปดาห์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก (World Autism Awareness Day) 2564 โดยการรวมตัวแต่ละประเทศของสมาชิก AAN ทางออนไลน์

 

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ รายงานความคืบหน้าแก่สมาชิกประเทศเครือข่าย AAN ซึ่งตอบแบบสอบถามการสำรวจพื้นฐาน ที่ส่งให้ ศพอ. สำหรับโครงการพิเศษขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุน (JICA)

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ รายงานความคืบหน้าแก่สมาชิกประเทศเครือข่าย AAN ซึ่งตอบแบบสอบถามการสำรวจพื้นฐาน ที่ส่งให้ ศพอ. สำหรับโครงการพิเศษขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุน (JICA)

การเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ศพอ. ของคณะผู้แทน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) และคณะผู้แทน หอการค้าญี่ปุ่น (JCC) แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ รายงานความคืบหน้าแก่สมาชิกประเทศเครือข่าย AAN ซึ่งตอบแบบสอบถามการสำรวจพื้นฐาน ที่ส่งให้ ศพอ. สำหรับโครงการพิเศษขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุน (JICA)

คณะผู้ต้อนรับเล่ากิจกรรม ศพอ. และ กล่าวถึงการติดตามผลลัพธ์ “โครงการธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วมผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เข้าถึงได้สำหรับคนพิการไทย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ GGP ในปี 2558

 

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. มอบสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรม ศพอ. ล่าสุด เพื่อแสดงคำขอบคุณ ให้กับ คุณ Kazunari Yokota เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. มอบสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรม ศพอ. ล่าสุด เพื่อแสดงคำขอบคุณ ให้กับ คุณ Kazunari Yokota เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

 

ภาพถ่ายหมู่ผู้มีเกียรติ (สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้แก่ คุณ Kazunari Yokota เลขานุการเอก คุณ Misa Takagi เลขานุการโท หรือ หัวหน้าโครงการ GGP และ ผู้ประสานงานอีก 2 ท่าน คือ คุณกัลยา สันตุสฐารมย์ และ คุณธนิดา ปะวะโข ในส่วนของหอการค้าญี่ปุ่น (JCC) ประจำประเทศไทยประกอบด้วย คุณ Naoki  Sakamoto เลขาธิการทั่วไป และ คุณ มธุรส เล็กแจ่ม ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ และทีมผู้บริหารและจัดการ ศพอ.

ภาพถ่ายหมู่ผู้มีเกียรติ (สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้แก่ คุณ Kazunari Yokota เลขานุการเอก คุณ Misa Takagi เลขานุการโท หรือ หัวหน้าโครงการ GGP และ ผู้ประสานงานอีก 2 ท่าน คือ คุณกัลยา สันตุสฐารมย์ และ คุณธนิดา ปะวะโข ในส่วนของหอการค้าญี่ปุ่น (JCC) ประจำประเทศไทยประกอบด้วย คุณ Naoki  Sakamoto เลขาธิการทั่วไป และ คุณ มธุรส เล็กแจ่ม ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ และทีมผู้บริหารและจัดการ ศพอ.

 

คณะฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ผลิตเบเกอรี่ ณ ร้าน 60+ Bakery and Chocolate Café   

คณะฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ผลิตเบเกอรี่ ณ ร้าน 60+ Bakery and Chocolate Café   

 

. การประชุมออนไลน์กับคณะทำงานเพื่อเตรียมทำงานโครงการ “การเสริมพลังกลุ่มผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID–19 ในประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

Greetings and updating on Project coordination of Japanese resource persons’ team, representatives from JICA Thailand Office, and APCD.

คณะทำงานแต่ละท่านประกอบด้วยวิทยากรชาวญี่ปุ่น ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และทีมงาน ศพอ. กล่าวทักทายและนำเสนอความคืบหน้าด้านการประสานงานโครงการฯ

 

ศพอ. นำเสนอจำนวนผลสำรวจจากแบบสอบถามของประเทศอาเซียนให้คณะทำงานได้รับฟัง

ศพอ. นำเสนอจำนวนผลสำรวจจากแบบสอบถามของประเทศอาเซียนให้คณะทำงานได้รับฟัง

 

การระดมความคิดในการร่างกำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 25 มีนาคม 2564

การระดมความคิดในการร่างกำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 25 มีนาคม 2564

ศพอ. ได้รับเชิญแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ สถานการณ์สวัสดิการสังคมในประเทศไทยช่วงการระบาดของโควิด -19” จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan National Council of Social Welfare: JNCSW) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

APCD attended and presented the current situation of Social Welfare in Thailand in COVID-19 response.

ศพอ. ได้ร่วมนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันในงานสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในการรับมือกับ COVID-19

 

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมทั้ง 30 ท่าน ที่เป็นอดีตผู้ฝึกงานของ JNCSW และเป็นผู้แทนของคนทำงานเพื่อสวัสดิการสังคมจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซียและไทย

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมทั้ง 30 ท่าน ที่เป็นอดีตผู้ฝึกงานของ JNCSW และเป็นผู้แทนของคนทำงานเพื่อสวัสดิการสังคมจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซียและไทย

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำช็อกโกแลตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ร่วมกับ ศพอ. และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ

Group photo of core representatives from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP), the Department of Children and Youth, Disabilities Thailand (DTH), APCD, and other relevant associations for Thai persons with disabilities

ภาพถ่ายหมู่ของผู้แทนจากกรม พก. กรมเด็กและเยาวชน(ดย.) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ศพอ. และสมาคมที่เกี่ยวข้องซึ่งทำงานด้านคนพิการไทย

 

Group photo of core representatives from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP), the Department of Children and Youth, Disabilities Thailand (DTH), APCD, and other relevant associations for Thai persons with disabilities

กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

 

คุณสุนทร เนาวราช ผู้จัดการโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe อธิบายกระบวนขั้นตอนการทำช็อกโกแลตให้ท่านอธิบดีกรม พก.

คุณสุนทร เนาวราช ผู้จัดการโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe อธิบายกระบวนขั้นตอนการทำช็อกโกแลตให้ท่านอธิบดีกรม พก.

 

คุณปริษฐา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา พนักงานบาริสต้า ประจำร้านฯ สาขาราชวิถี เป็นหนึ่งในวิทยากรกระบวนการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำช็อกโกแลตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในงาน “ปันรักเติมพลังคนไทย และตอบแทนสังคม”

คุณปริษฐา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา พนักงานบาริสต้า ประจำร้านฯ สาขาราชวิถี เป็นหนึ่งในวิทยากรกระบวนการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำช็อกโกแลตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในงาน “ปันรักเติมพลังคนไทย และตอบแทนสังคม”

 

การเตรียมพร้อมของผู้รับการฝึก

การเตรียมพร้อมของผู้รับการฝึก

 

ความประทับใจและคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วม

ความประทับใจและคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วม

 

คณะผู้มีเกียรติในงานตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงอาคารฝึกอบรมฯ

คณะผู้มีเกียรติในงานตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงอาคารฝึกอบรมฯ

 

บรรยากาศการฝึกอบรมที่เป็นมิตรกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

บรรยากาศการฝึกอบรมที่เป็นมิตรกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่โครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากการทำงาน ในเรื่องการทำช็อกโกแลต

เจ้าหน้าที่โครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากการทำงาน ในเรื่องการทำช็อกโกแลต

 

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. คุณพิรุณ ลายสมิต นำคณะผู้ทรงเกียรติเดินเยี่ยมชมสถานที่ ตามภาพลำดับซ้ายไปขวา คือ คุณประสงค์ พันธ์ลิมา (ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์) คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ (อธิบดีกรม พก.) คุณสุภัชชา สุทธิพล (อธิบดีกรม ดย.) และคุณสุทธิ จันทรวงษ์ (อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. คุณพิรุณ ลายสมิต นำคณะผู้ทรงเกียรติเดินเยี่ยมชมสถานที่ ตามภาพลำดับซ้ายไปขวา คือ คุณประสงค์ พันธ์ลิมา (ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์) คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ (อธิบดีกรม พก.) คุณสุภัชชา สุทธิพล (อธิบดีกรม ดย.) และคุณสุทธิ จันทรวงษ์ (อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

ศพอ.ร่วมประชุมพิจารณาด้านความร่วมมือในอนาคต กับผู้แทนสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

Staff from Community Development Department team checked needs assessment to empower persons with psychosocial disabilities in Thailand

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ร่วมพิจารณาประเมินความต้องการของบุคคลผู้บกพร่องทางจิตในประเทศไทย

 

ข้อคิดเห็นจากผู้แทนสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย นำโดยคุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กรรมการท่านอื่นๆ และเจ้าหน้าที่เพื่อความร่วมมือกับศพอ.ในอนาคต

 

ข้อคิดเห็นจากผู้แทนสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย นำโดยคุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กรรมการท่านอื่นๆ และเจ้าหน้าที่เพื่อความร่วมมือกับศพอ.ในอนาคต

ศพอ. หารือความร่วมมือกับเครือข่ายประเทศอาเซียนในการดำเนินโครงการ “การเสริมพลังกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อรับมือกับโควิด-19 ในประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น” ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังชุมชน (CEP) ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ

This Project intends to work closely with emerging groups such as ASEAN Autism Network (AAN), United ID (Intellectual Disability) Network in Greater Mekong Sub-region, and other associations for persons with psychosocial disabilities.

โครงการนี้มุ่งเน้นกลุ่มเครือข่ายความพิการเกิดใหม่ เช่น เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) เครือข่ายผู้พิทักษ์สิทธิ์ทางปัญญา ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong United ID Network) และสมาคมอื่นๆ ซึ่งทำงานกับผู้บกพร่องทางจิต

 

ศพอ. นำเสนอโครงการฯ รวมถึงอธิบายวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวังและแผนกิจกรรมดำเนินการให้กับเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย

ศพอ. นำเสนอโครงการฯ รวมถึงอธิบายวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวังและแผนกิจกรรมดำเนินการให้กับเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย

 

ศพอ. แสดง กิจกรรมโครงการฯ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2564

ศพอ. แสดง กิจกรรมโครงการฯ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2564

 

ช่วงถาม – ตอบและการแลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจจากเครือข่ายประเทศอาเซียน

ช่วงถาม – ตอบและการแลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจจากเครือข่ายประเทศอาเซียน

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. ได้รับทุนฝึกอบรมจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ในหัวข้อ “Social Participation and Livelihood of Persons with Disabilities through a Community-based Inclusive Approach (B)” ดำเนินการโดย Empowerm

Group photo during pre-session on 28 January 2021 Credit: JICA ©

ภาพถ่ายหมู่ของกลุ่มผู้รับทุน ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

เครดิต: JICA ©

 

คุณศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ และผู้พิทักษ์สิทธิ์ออทิสติกจากประเทศไทย นำเสนอรายงานกิจกรรมการพัฒนาคนพิการของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

คุณศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ และผู้พิทักษ์สิทธิ์ออทิสติกจากประเทศไทย นำเสนอรายงานกิจกรรมการพัฒนาคนพิการของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

 

ภาพถ่ายผู้รับทุน 7 ท่านจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกที่มีเวลาการฝึกอบรมในช่วงใกล้เคียงกัน ประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย ปาปัวนิวกินี และไทย

ภาพถ่ายผู้รับทุน 7 ท่านจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกที่มีเวลาการฝึกอบรมในช่วงใกล้เคียงกัน ประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย ปาปัวนิวกินี และไทย

 

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ เผยแพร่สำหรับผู้ฝึกอบรม ผ่าน Google Classroom Platform

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ เผยแพร่สำหรับผู้ฝึกอบรม ผ่าน Google Classroom Platform

ศพอ. จัดประชุมเพื่อเปิดตัวโครงการ “การเสริมพลังกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อรับมือกับโควิด-19 ในประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น” สนับสนุนโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการเสริมพลังชุมชน ปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

Kick off meeting CEP

คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการเตรียมการและวาระการประชุมให้กับตัวแทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทยและคณะวิทยากรที่เป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

 

ศพอ. แสดงกำหนดการกิจกรรมในโครงการฯ กับคณะทำงานฯ เพื่อใช้การอธิบายโครงการฯ กับกลุ่มเป้าหมายในประเทศอาเซียน

ศพอ. แสดงกำหนดการกิจกรรมในโครงการฯ กับคณะทำงานฯ เพื่อใช้การอธิบายโครงการฯ กับกลุ่มเป้าหมายในประเทศอาเซียน

 

ข้อเสนอแนะจากคณะทำงานเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินโครงการฯ

ข้อเสนอแนะจากคณะทำงานเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินโครงการฯ

 

คณะทำงานทบทวนเนื้อหาที่ได้หารือ ก่อนสิ้นสุดการประชุม

คณะทำงานทบทวนเนื้อหาที่ได้หารือ ก่อนสิ้นสุดการประชุม