เข้าร่วมอบรมฟรี สำหรับเยาวชนพิการทุกประเภท

เข้าร่วมอบรมฟรี สำหรับเยาวชนพิการทุกประเภท
องค์การเลียวนาร์ด เชสเชียร์ฯ สนับสนุนให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิต
เรียนรู้ และทำงาน ในแบบที่ตนเองเลือก และตรงต่อความสามารถของตนเอง
ขอเรียนเชิญเยาวชนพิการทุกท่านเข้าร่วมอบรม การอบรมครั้งนี้ จัดอบรมโดยเยาวชนพิการผู้นา และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์การเลียวนาร์ดฯ


สิ่งที่ท่านจะได้รับ
โครงการของเรานำโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านความพิการพวกเราทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อเปิดประตูแห่งโอกาสเพิ่มตัวเลือก และสนับนสนุนชุมชนทั่วโลก