สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ จากนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) “ขอให้ปีใหม่นี้ มาพร้อมกับความสุข สุขภาพที่แข็งแรง แรงบันดาลใจแห่งความสร้างสรรค์ รวมถึงสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับครอบครัวและชุมชน

สารอวยพรปีใหม่ 2564 จากผู้อำนวยการศูนย์

                                                                                      สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ จากนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อานวยการบริหาร
                                                                                          ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)

                                                                                                    ---------------------------------------------------------

                        ในนามของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) ผมขอแสดงความห่วงใยกับทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนคนพิการและบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รักของท่าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ศพอ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวทางการพัฒนาคนพิการอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติ อันได้แก่ การพัฒนาทุกคนโดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community-based Inclusive Development: CBID) กีฬาเพื่อมวลชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Sports: DIS), ธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business: DIB) และ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: DIDRR)
                       ในปีที่ผ่านมา ศพอ. ได้ดาเนินการจัดทากิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านกิจกรรมออนไลน์และแบบพบปะในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เราได้ประสานความร่วมมือทั้งในระดับชุมชนและระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องโดยการจัดการองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสาระสนเทศผ่าน ศพอ. โฮมเพจใหม่ www.apcdfoundation.org โดยทาเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรข้อมูลด้านการพัฒนาคนพิการในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเผยแพร่ข้อมูลสาหรับการรับมือการแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อเสริมพลังให้กับครอบครัวและชุมชน นอกจากนั้นเรายังได้เตรียมการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางร่างกายของผู้ที่มีความต้องการพิเศษและกลุ่มคนพิการอุบัติใหม่อื่น ๆ เพื่อมอบให้คนพิการดังกล่าวและครอบครัวยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้รับมือกับการล็อคดาวน์ในช่วงระบาดโควิด-๑๙ อีกด้วย
                      ทั้งนี้ ศพอ. จะยังคงมุ่งมั่นทาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาคนพิการในวิถีชีวิตใหม่ และดาเนินการเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อไป
                    ขอขอบคุณในการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรเครือข่าย หน่วยงานพันธมิตร และผู้บริจาคของ ศพอ.ทุกท่าน ที่ร่วมกันกับเราในการส่งเสริม ‘สังคมที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ด้วยดีเสมอมา และขอส่งความรัก ความปราถนาดี และสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ มายังทุกท่าน ให้อยู่อย่างปลอดภัย มีความสุข พร้อมกับสุขภาพกาย ใจที่แข็งแรง ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ!

สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ จาก ดร. เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ จาก ดร. เตช บุนนาค  ประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

New Year 2021 Message by H.E. Tej Bunnag, Prsident of APCD Foundation

New Year 2021 Message by H.E. Tej Bunnag, Prsident of APCD Foundation

 

 

สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ จาก ดร. เตช บุนนาค

ประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

-------------------------------------

ในนามของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ม.ศพอ.) ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อองค์กรเครือข่าย หน่วยงานพันธมิตรของ ศพอ. และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการและส่งเสริมสังคมที่ปราศจากอุปสรรคในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตลอดปีที่ผ่านมา

กว่า ๑๘ ปีมาแล้ว ที่ ศพอ. ได้ก่อตั้งขึ้น เราได้พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือในมากกว่า ๓๐ ประเทศ ด้วยการทำงานกับองค์กรสมาชิกที่ทำงานด้านการพัฒนาคนพิการกว่า ๒๐๐ องค์กร และมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับ ศพอ. มากกว่า ๓,๐๐๐ คน จากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  แม้ว่ามนุษย์ชาติเผชิญกับการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปทั่วโลก แต่ ศพอ. ยังคงทำงานอย่างเข้มแข็งและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยทำกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์และสร้างความร่วมมือแบบพบปะในวิถีชีวิตใหม่ ตาม ๒ ภารกิจ หลักๆ ได้แก่

(๑) กิจกรรมด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. ยังคงส่งเสริมศักยภาพองค์กรของคนพิการ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพและให้มีส่วนร่วมกับสังคมโดยนำไปสู่การเป็น "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ให้กับชุมชนของคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

(๒) กิจกรรมด้านธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business: DIB) ศพอ. ได้ทำภารกิจพัฒนาศักยภาพคนพิการไทยโดยจัดการฝึกอาชีพภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ตามแนวทางธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะช่วยลดความยากจนและสร้างงานให้ผู้พิการไทยมีรายได้และอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรี ผ่านโครงการ 60 Plus Bakery & Chocolate Café กับพันธมิตรภาคธุรกิจต่างๆ

ศพอ. มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมด้านธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม (DIB)  จะทำให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระและมีศักดิ์ศรี

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธีเปิดร้าน APCD 60+ Plus Bakery & Chocolate Café ที่ทำเนียบรัฐบาล ตามนโยบายของรัฐบาลว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการ (UNCRPD)

สำหรับความร่วมมือในอนาคต ศพอ.จะขยายผลแบบปฏิบัติที่ดีจากประเทศไทยผ่านไปยังเครือข่ายฯ ตามกลไกอนุภูมิภาคต่างๆทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ศพอ. มุ่งมั่นปฏิบัติตามภารกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรทำงานด้านคนพิการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรที่มิใช่ของรัฐบาล รวมถึง องค์กรภาคธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ มูลนิธิศพอ. ขออวยพรให้ท่านมีความสุข สดชื่น และสมหวังทุกประการ ด้วยความเขื่อว่าความร่วมมือในด้านการพัฒนาคนพิการอย่างมีส่วนร่วมของเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีหน้าและปีต่อๆไป

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าเยี่ยมชม ศพอ. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

อธิบดีกรม พก. คนใหม่ เข้าชม ศพอ.

แลกเปลี่ยนความคืบหน้าความร่วมมือที่ผ่านมาและความร่วมมือในอนาคตระหว่าง พก. และ ศพอ.

 

ศพอ. มอบของขวัญช็อคโกแลตในเทศกาลส่งความสุข แด่คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรม พก. คนใหม่  ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ระหว่าง ปี 2547-2549

ศพอ. มอบของขวัญช็อคโกแลตในเทศกาลส่งความสุข แด่คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรม พก. คนใหม่  ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ระหว่าง ปี 2547-2549


ภาพถ่ายผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. และท่านอธิบดี กรม พก. ณ ร้าน 60 + Plus Bakery & Chocolate Café

ภาพถ่ายผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. และท่านอธิบดี กรม พก. ณ ร้าน 60 + Plus Bakery & Chocolate Café

 

คุณสราญภัทรได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับคุณพิรุณ เนื่องในเทศกาลส่งความสุขและการเข้ารับตำแหน่งใหม่

คุณสราญภัทรได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับคุณพิรุณ เนื่องในเทศกาลส่งความสุขและการเข้ารับตำแหน่งใหม่

ศพอ. ได้รับเชิญให้กล่าวข้อความเสริมพลัง ในการมอบรางวัลด้านคนพิการทางออนไลน์ในงาน "Mary Glowrey - Liliane Brekelmans Disability Award 2020" จัดโดย Catholic Health Association of India ในวันที่ 15 ธันวาคม 2020

APCD was invited to share a message for an online session of "Mary Glowrey - Liliane Brekelmans Disability Award 2020" organized by Catholic Health Association of India on 15 December 2020

ภาพผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ (CSO) ทำงานด้านความพิการ มากกว่า 180 ท่าน เข้าร่วมการประชุมและแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลในงาน

 

การให้เกียรติรับเชิญในฐานะผู้แทนระหว่างประเทศด้านการพัฒนาคนพิการ คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนได้กล่าวข้อความเสริมพลังกิจกรรม ศพอ. ในทุกด้านความพิการได้มิส่วนร่วม

การให้เกียรติรับเชิญในฐานะผู้แทนระหว่างประเทศด้านการพัฒนาคนพิการ คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนได้กล่าวข้อความเสริมพลังกิจกรรม ศพอ. ในทุกด้านความพิการได้มิส่วนร่วม

 

ภาพการแสดงความสามารถบนเวทีโดยคนพิการจากประเทศอินเดีย

ภาพการแสดงความสามารถบนเวทีโดยคนพิการจากประเทศอินเดีย

ศพอ. ได้ให้ข้อเสนอแนะในเอกสารโครงการเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการพิเศษขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ในโครงการเสริมพลังชุมชนสถานการณ์โควิด-19 ปี 2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

 Introduction of a new Project team member, Ms. Kristy Sinclair-Lombardo from Australia as online internship program will involve all process of project implementation.

การแนะนำสมาชิกทีมโครงการฯ คนใหม่ Ms. Kristy Sinclair-Lombardo จากออสเตรเลียรับบทบาทนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ เธอจะทำงานกับ ศพอ. และ วิทยากรชาวญี่ปุน ในประสานทุกขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการฯ

 

ร่างคู่มือและคำถามสำหรับการสำรวจความต้องการ ได้รับการทบทวนเนื้อหาจาก Ms. Kristy และการประชุมดังกล่าวดำเนินการประชุมโดย คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ.

 

ร่างคู่มือและคำถามสำหรับการสำรวจความต้องการ ได้รับการทบทวนเนื้อหาจาก Ms. Kristy และการประชุมดังกล่าวดำเนินการประชุมโดย คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ.

การประชุมนานาชาติเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ครั้งที่ 5 จัดโดย เครือข่ายออทิสติกประเทศมาเลเซีย (NASOM) ในความร่วมมือกับ เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ศพอ. และ ศูนย์ฝึกลอนดอนสำหรับการตระหนักรู้ออทิสซึมประเทศอินโดนิเซีย (LSCAA) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 25

Thirty (30) participants from the autism community in ASEAN countries and Japan, including representatives from ASEAN Secretariat, Social Development Division-ESCAP, AAN Executive Board Members, AAN associated member, LSCAA, and APCD joined the first Virtual Congress.

จำนนวนกว่า 30 ท่าน เป็นผู้แทนจากชุมชนออทิสติกและเครือข่ายฯ ในภูมิภาคอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนฝ่ายพัฒนาสังคม (ASEAN Secretariat) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) สมาชิกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) สมาชิกร่วมเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN associated members) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกลอนดอนสำหรับการตระหนักรู้ออทิสซึมประเทศอินโดนิเซีย (LSCAA) และ ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วม การประชุมใหญ่นานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก

 

ปาฐกถาร่วมแสดงความยินดีกับการรับรอง เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ในฐานะสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการ กล่าวโดย Mr. Romeo Jr. Abad Arca ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการชุมชนฝ่ายประชาคมอาเซียนและองค์กรสำนักเลขาธิการอาเซียน

ปาฐกถาร่วมแสดงความยินดีกับการรับรอง เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ในฐานะสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการ กล่าวโดย Mr. Romeo Jr. Abad Arca ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการชุมชนฝ่ายประชาคมอาเซียนและองค์กรสำนักเลขาธิการอาเซียน

 

พิธีส่งมอบประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จากประเทศอินโดนีเซียไปยังมาเลเซียอย่างเป็นทางการ

พิธีส่งมอบประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จากประเทศอินโดนีเซียไปยังมาเลเซียอย่างเป็นทางการ

 

ข้อความอำลาจากอดีตประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ดร. Adriana Ginanjar จากประเทศอินโดนีเซีย ในวาระ 2561– 2563

ข้อความอำลาจากอดีตประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ดร. Adriana Ginanjar จากประเทศอินโดนีเซีย ในวาระ 2561– 2563

 

สารจากประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) คนใหม่ (ปี 2563 - 2565) คุณ Cason Ong Tzsechun จากประเทศมาเลเซียและเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ชุดใหม่

สารจากประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) คนใหม่ (ปี 2563 - 2565) คุณ Cason Ong Tzsechun จากประเทศมาเลเซียและเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ชุดใหม่

 

ธงสัญญาลักษ์เครือข่ายฯ ( AAN) และบทบาทผู้นำเครือข่าย (AAN) ได้ถูส่งมอบอย่างเป็นทางการ จากประเทศอินโดนีเซียไปยังประเทศมาเลเซีย

ธงสัญญาลักษ์เครือข่ายฯ ( AAN) และบทบาทผู้นำเครือข่าย (AAN) ได้ถูส่งมอบอย่างเป็นทางการ จากประเทศอินโดนีเซียไปยังประเทศมาเลเซีย

 

คุณพิรุณ ลายสมิต อดีตเลขาธิการเครือข่าย ฯ ( AAN) และ ผู้อำนายการบริหาร ศพอ. ได้เล่าถึงความสำเร็จ 10 ปีที่ผ่านมา ของเครือข่ายฯ (AAN) ที่บริหารโดย ศพอ. ทีเป็นสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ  ซึ่งทำงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายฯ ( AAN) และนำมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จมากกว่า 20 กิจกรรม ให้กับประชาคมออทิสติกอาเซียนและทั่วโลกต่อหน้าผู้เข้าร่วมประชุมเครือช่ายฯ นานาชาติดังกล่าว

คุณพิรุณ ลายสมิต อดีตเลขาธิการเครือข่าย ฯ ( AAN) และ ผู้อำนายการบริหาร ศพอ. ได้เล่าถึงความสำเร็จ 10 ปีที่ผ่านมา ของเครือข่ายฯ (AAN) ที่บริหารโดย ศพอ. ทีเป็นสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ  ซึ่งทำงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายฯ ( AAN) และนำมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จมากกว่า 20 กิจกรรม ให้กับประชาคมออทิสติกอาเซียนและทั่วโลกต่อหน้าผู้เข้าร่วมประชุมเครือช่ายฯ นานาชาติดังกล่าว

 

คุณพิรุณ ลายสมิต อดีตเลขาธิการเครือข่าย ฯ ( AAN) และ ผู้อำนายการบริหาร ศพอ. ได้เล่าถึงความสำเร็จ 10 ปีที่ผ่านมา ของเครือข่ายฯ (AAN) ที่บริหารโดย ศพอ. ทีเป็นสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ  ซึ่งทำงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายฯ ( AAN) และนำมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จมากกว่า 20 กิจกรรม ให้กับประชาคมออทิสติกอาเซียนและทั่วโลกต่อหน้าผู้เข้าร่วมประชุมเครือช่ายฯ นานาชาติดังกล่าว

คุณ Prita Kemal Gani เลขาธิการเครือข่ายฯ (AAN) คนใหม่จาก LSCAAได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เลขาธิการ เครือข่ายฯ (AAN) ให้ดีที่สุด เพื่อสานต่อสิ่งที่ประสบความสำเร็จได้ทำมาในการบริหารเครือข่ายฯ ของ ศพอ.

 

ภาพการส่งมอบสำนักเลขาธิการเครือข่าย (AAN) จากไทยไปอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ

ภาพการส่งมอบสำนักเลขาธิการเครือข่าย (AAN) จากไทยไปอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ

 

ดร. Sawae Yukinori ผู้แทนแทนจากสมาคมออทิสติกประเทศญี่ปุ่นและเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องของเครือข่าย (AAN) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นด้านการมีส่วนร่วมใน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในระหว่างการระบาดของ COVID-19

ดร. Sawae Yukinori ผู้แทนแทนจากสมาคมออทิสติกประเทศญี่ปุ่นและเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องของเครือข่าย (AAN) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นด้านการมีส่วนร่วมใน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในระหว่างการระบาดของ COVID-19

 

คุณ Aiko Akiyama ตัวแทนจากแผนกพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ได้ให้คำสนับสนุนสมาชิกเครือข่ายฯ (AAN) และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้ความปลอดภัยกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษจากสถานกาณ์ COVID-19 และร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครบรอบ 10 ปีของเครือข่ายฯ (AAN)

คุณ Aiko Akiyama ตัวแทนจากแผนกพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ได้ให้คำสนับสนุนสมาชิกเครือข่ายฯ (AAN) และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้ความปลอดภัยกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษจากสถานกาณ์ COVID-19 และร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครบรอบ 10 ปีของเครือข่ายฯ (AAN)

 

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. หรือ อดีตทีมเลขาธิการเครือข่ายฯ (AAN) กทม. นำเสนอมุมมองอาณาคตประชาคมออทิสติกอาเซียนสำหรับทศวรรษหน้าของเครือข่ายฯ (AAN)

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. หรือ อดีตทีมเลขาธิการเครือข่ายฯ (AAN) กทม. นำเสนอมุมมองอาณาคตประชาคมออทิสติกอาเซียนสำหรับทศวรรษหน้าของเครือข่ายฯ (AAN)

 

ภาพการนำเสนอความเป็นมาของเครือข่ายฯ (AAN) โดย คุณ Dennis Aung ประธานคณะกรรมการการระดมทุนและการสนับสนุน ผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อการบรรยาย ฉลองการครบรอบ 10 ปีของเครือข่ายฯ (AAN)

ภาพการนำเสนอความเป็นมาของเครือข่ายฯ (AAN) โดย คุณ Dennis Aung ประธานคณะกรรมการการระดมทุนและการสนับสนุน ผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อการบรรยาย ฉลองการครบรอบ 10 ปีของเครือข่ายฯ (AAN)

 

สรุปเนื้อหาหลักการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม ได้แลกเปลี่ยนฉลองการครบรอบ 10 ปีของเครือข่าย (AAN) แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับ เครือข่ายฯ (AAN) ในฐานะเป็นสมาชิกกับประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ พิธีส่งมอบเลขาธิการเครือข่ายฯ (AAN) จากประเทศไทยไปยังประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายฯ ให้กับผู้แทนประเทศมาเลเซีย และการอภิปรายเรื่องการก้าวไปสู่ทศวรรษหน้าของเครือข่ายฯ (AAN) และสุดท้ายการเสริมพลัง ประชาคมออทิสติกอาเซียนในรับมือการระบาดของ COVID-19

สรุปเนื้อหาหลักการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม ได้แลกเปลี่ยนฉลองการครบรอบ 10 ปีของเครือข่าย (AAN) แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับ เครือข่ายฯ (AAN) ในฐานะเป็นสมาชิกกับประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ พิธีส่งมอบเลขาธิการเครือข่ายฯ (AAN) จากประเทศไทยไปยังประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายฯ ให้กับผู้แทนประเทศมาเลเซีย และการอภิปรายเรื่องการก้าวไปสู่ทศวรรษหน้าของเครือข่ายฯ (AAN) และสุดท้ายการเสริมพลัง ประชาคมออทิสติกอาเซียนในรับมือการระบาดของ COVID-19

 

ผู้แทน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 (จ.สมุทปราการ) ในการดำเนินงานภายใต้ สำนักงานการตำรวจแห่งชาติ ได้เข้าหารือความร่วมมือกับ ศพอ. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Representatives from Immigration Division 3 (Samutsongkhram) under Royal Thai Police seek collaboration with APCD on 9 December 2020 at APCD, Bangkok, Thailand

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ได้เล่าคร่าวๆ ถึงการดำเนินงานกิจกรรมของ ศพอ. และโครงการ 60 พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่ ให้กับคณะเยี่ยมชม นำโดย พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 3 

 

 

คุณพิรุณ พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 60 พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มรายได้กับคนพิการไทยตามนโยบายรัฐบาล”ไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง”

คุณพิรุณ พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 60 พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มรายได้กับคนพิการไทยตามนโยบายรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง

 

คุณพิรุณมอบของที่ระลึกเป็นกล่องช็อคโกเล็ตทำโดยคนพิการไทยแก่ท่านผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 3  และคณะฯ

คุณพิรุณมอบของที่ระลึกเป็นกล่องช็อคโกเล็ตทำโดยคนพิการไทยแก่ท่านผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง 3  และคณะฯ

 

คณะต้อนรับ คุณพิรุณและคุณนงลักษณ์ กิสรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ได้ให้ข้อคิดเห็นการหารือความร่วมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

คณะต้อนรับ คุณพิรุณ ลายสมิธ ได้ให้ข้อคิดเห็นการหารือความร่วมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

ผู้พิทักษ์สิทธิ์ออทิสติก (จนท. ศพอ.) ได้รับเชิญแสดงวิสัยทัศน์ในบริบทด้านมนุษยธรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ และบุคลากร องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติมากกว่า 20 ท่าน นำทีมโดย Mr. John Aylieff, Regional Director of Regional Bureau for Asia and Pacific เข้าร่วมในการอบรมพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร ในครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ และบุคลากร องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติมากกว่า 20 ท่าน นำทีมโดย Mr. John Aylieff, Regional Director of Regional Bureau for Asia and Pacific เข้าร่วมในการอบรมพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร ในครั้งนี้

 

นางสาวศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือแบ่งปันประสบการณ์ตรงในเรื่องอาการเกิดใหม่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินในมุมมองของความพิการที่มองเห็นไม่เชิงประจักษ์

นางสาวศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือแบ่งปันประสบการณ์ตรงในเรื่องอาการเกิดใหม่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินในมุมมองของความพิการที่มองเห็นไม่เชิงประจักษ์

 

องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติได้มอบกระถางต้นบีโกเนียเป็นการขอบคุณแก่คุณศุภอนงค์

องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติได้มอบกระถางต้นบีโกเนียเป็นการขอบคุณแก่คุณศุภอนงค์

 

คุณศุภอนงค์ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้ประสานงานของการอบรมพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร Ms. Julie Macdonald ที่ปรึกษาด้านเพศระดับภูมิภาค และ Mr. Tyler Kretzschmar ที่ปรึกษาด้านความพิการข้างหน้าสำนักงานฯ

คุณศุภอนงค์ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้ประสานงานของการอบรมพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร Ms. Julie Macdonald ที่ปรึกษาด้านเพศระดับภูมิภาค และ Mr. Tyler Kretzschmar ที่ปรึกษาด้านความพิการข้างหน้าสำนักงานฯ

บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินให้ ศพอ. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย

A donation from TOTAL Oil (Thailand) Co. Ltd., to APCD on 2 December 2020, at APCD, Bangkok, Thailand

บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ จำกัด นำโดย Mr. Pascal Laroche, Country Chair and General Manager บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท แก่คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. สำหรับการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการไทย .

 

คุณพิรุณ อธิบายความเป็นมาธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ร้าน 60 Plus Bakery & Café (60 พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่)

คุณพิรุณ อธิบายความเป็นมาธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ร้าน 60 Plus Bakery & Café (60 พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่)

 

นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหารเล่าถึงความสำคัญของการเข้าถึงทางกายภาพและอารยสถาปัตย์ ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ.

นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหารเล่าถึงความสำคัญของการเข้าถึงทางกายภาพและอารยสถาปัตย์ ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ.

 

ภาพหมู่ของผู้เข้าเยี่ยมชมจากบริษัท โททาล ออยล์ ไทยแลนด์ จำกัด และบุคลากร ศพอ. หน้าร้านโครงการ ร้าน CP Kitchen (ซีพี คิทเช่น) ของ ศพอ.

ภาพหมู่ของผู้เข้าเยี่ยมชมจากบริษัท โททาล ออยล์ ไทยแลนด์ จำกัด และบุคลากร ศพอ. หน้าร้านโครงการ ร้าน CP Kitchen (ซีพี คิทเช่น) ของ ศพอ.

 

ดร. เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิ ศพอ. ร่วมถ่ายภาพกับ Mr. Pascal และทีมงานจากบริษัทโททาล ณ ร้าน  60+Plus Bakery & Café (60+พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่)

ดร. เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิ ศพอ. ร่วมถ่ายภาพกับ Mr. Pascal และทีมงานจากบริษัทโททาล ณ ร้าน  60+Plus Bakery & Café (60+พลัสเบเกอรี่และคาเฟ่)

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แพนดอร่าโปรดักชั่น จำกัด จัดกิจกรรม CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม) ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากประสบการณ์จริงด้วยการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่กับโครงการ 60+ พลัส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย

pandora group photo

ภาพถ่ายกลุ่มของผู้เข้าร่วม 50 คน ได้แก่ พนักงานหัวหน้าทีมบริหารจาก บริษัท แพนดอร่าโปรดักชั่น จำกัด บุคคลทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ APCD

 

คณะผู้บริหาร บริษัท แพนดอร่าโปรดักชั่น จำกัด Mr. Claus Rasmussen รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร และคุณจีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาและกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มอบของขวัญให้กับคุณพิรุณ ลายสมิต กรรมการบริหาร ศพอ. และ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร บริษัท แพนดอร่าโปรดักชั่น จำกัด Mr. Claus Rasmussen รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร และคุณจีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาและกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มอบของขวัญให้กับคุณพิรุณ ลายสมิต กรรมการบริหาร ศพอ. และ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

คุณจีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์ และพนักงานบริษัทฯ กำลังเรียนรู้การทำขนมปังโดยมีพนักงานครัวเบเกอรี่ 60+ Plus Bakery และ Chocolate Café ให้คำแนะนำ

คุณจีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์ และพนักงานบริษัทฯ กำลังเรียนรู้การทำขนมปังโดยมีพนักงานครัวเบเกอรี่ 60+ Plus Bakery และ Chocolate Café ให้คำแนะนำ

 

คุณพัชระ พรหมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเบเกอรี่ได้สาธิตการทำขนมเวียนเนอร์ โรล ให้แก่ผู้เข้าอบรม

คุณพัชระ พรหมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเบเกอรี่ได้สาธิตการทำขนมเวียนเนอร์ โรล ให้แก่ผู้เข้าอบรม

 

ผู้เข้าร่วมใส่ใจในการฝึกทำเวียนเนอร์โรล

ผู้เข้าร่วมใส่ใจในการฝึกทำเวียนเนอร์โรล

 

ผู้เข้าอบรมที่มีความบกพร่องทางหูมีความภาคภูมิใจในฝีมือการทำเบเกอรี่

ผู้เข้าอบรมที่มีความบกพร่องทางหูมีความภาคภูมิใจในฝีมือการทำเบเกอรี่