วิทยากรจาก ศพอ. นำเสนอประสบการณ์ของโครงการธุรกิจเพื่อคนพิการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคิดและเพิ่มทักษะของครูฝึกในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการ

DIB Workshop

ตัวแทนจากครูสอนนักเรียนพิการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

DIB Workshop

ผู้จัดการโครงการ 60+Plus คุณสุนทร เนาวะราช ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร

 

DIB Workshop

การอภิปรายเกี่ยวกับกรณีศึกษาของแบรนด์ช็อกโกแลตผู้ผลิตตามแบบ OEM ที่ UN ESCAP ขอให้คนพิการที่โครงการ 60+ Plus ผลิตส่งให้เพื่อการจำหน่ายในนาม UNESCAP

 

DIB Workshop

ภาพหมู่กว่า 50 คนรวมทั้งผู้เข้าร่วม วิทยากรและผู้จัดงาน

 

DIB Workshop

ภาพหมู่ของนายสุนทร (กลาง) และครูสอนนักเรียนพิการในช่วงพิธีปิด

 

ศพอ. ได้ออกอากาศในรายการรักเมืองไทย ทางช่อง TNN ณ สำนักงานช่องทีเอ็นเอ็น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Love Thailand TV Show

คุณพิรุณ ลายสมิต ณ ห้องบันทึกเทป อาคารทิปโก้

 

Love Thailand TV  Show

รายการดังกล่าวดำเนินรายการโดย คุณภาณุมาศ สุขอัมพร (นั่งรถเข็น)

 

Love Thailand TV  Show

คุณพิรุณ ร่วมด้วยเลขานุการบริหาร คุณนงนุช เมธาจิตติพันธ์ มอบของที่ระลึกของร้าน 60+พลัส แด่คุณภานุมาศ หลังการบันทึกเทป

ศพอ. นำเสนอในคาบเรียนออนไลน์ หัวข้อ “การพัฒนาเพื่อทุกคนในชุมชน (CBID)” สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

CBID

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนเล่าถึงยุทธศาสตร์ของ Community-based Rehabilitation (CBR) เพื่อเป้าหมายคือ Community-based Inclusive Development (CBID) การพัฒนาชุมชนที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

 

CBID

คุณสมชาย แสดงคู่มือ CBR จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ผู้เข้าอบรมได้ชม

โครงการของศพอ. ถูกบันทึกเทปโดยช่องยูทูป (YouTube) "Burin Journey" (บุรินทร์เจอนี่) ณ 60+ Bakery & Chocolate Cafe สาขาราชวิถี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Burin Journey

คุณบุรินทร์ เหมทัต ยูทูบเบอร์และผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์คุณพิรุณ ลายสมิตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ของโครงการ 60 Plus Bakery & Café ในสาขาธุรกิจเพื่อคนพิการ (DIB)

 

Burin Journey

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กำลังทดสอบการบันทึกภาพและเสียงในช่องทางยูทูบ

การประชุมกับสมาชิกคณะกรรมการบริหาร AAN เพื่อเตรียมการจัดงาน AAN Congress ครั้งที่ 5 โดย National Autism Society of Malaysia (NASOM) องค์กรสมาชิก ASEAN Autism Network (AAN) ในมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

AAN online meeting

ภาพหมู่ของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร AAN, สำนักเลขาธิการ AAN ในอินโดนีเซียและสำนักเลขาธิการ AAN ในกรุงเทพฯ ระหว่างการประชุม

 

AAN Meeting

คุณ Cason Ong Tzse Chun สมาชิกคณะกรรมการ National Autism Society of Malaysia (NASOM) นำเสนอร่างกำหนดการการประชุมใหญ่

 

AAN Meeting

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนให้ข้อเสนอแนะในกำหนดการฉบับร่าง

ศพอ. เป็นวิทยากรในออนไลน์ฟอรัม: "From Words to Action: What more should be done to sure Resilience for All in Asia and the Pacific" จัดโดย Stockholm Environment Institute Asia เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2020

From Words to Action

ผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมในฟอรัม

 

From words to Action

กล่าวต้อนรับโดยคุณ Niall O'Connor, ผู้อำนวยการ Stockholm Environment Institute (SEI) ศูนย์เอเชีย

 

From words to Action

ทีมงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการประชุมโดยคุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนในฐานะวิทยากรนำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIDRR)

APCD เข้าร่วมการประชุม "Network of Experts on Inclusive Entrepreneurship of ASEAN" ซึ่งจัดโดยรัฐบาลเวียดนามเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Network of Experts on Inclusive Entrepreneurship of ASEAN

เครือข่ายของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์กับหน่วยงานต่างๆในภูมิภาคอาเซียน

 

Network of Expert

Dr. Sita Sumrit ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายขจัดความยากจน และเพศสภาพ แผนกคณะกรรมการการพัฒนามนุษย์ ฝ่ายประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน นำเสนอข้อเสนอแนะฉบับร่าง

 

Network of Expert

กล่าวเปิดงานโดยตัวแทนที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาแห่งเวียดนาม Mr. Nguyen Van Hoi, ผู้อำนวยการกรมคุ้มครองสังคม กระทรวงแรงงาน, ผู้พิการและกิจการสังคม

 

Network of Expert

ภาพหมู่ของผู้เข้าร่วมจากอาเซียนรวมถึงตัวแทนจาก UNESCAP

 

Network of Expert

ภาพหมู่เครือข่ายไทย โดยศพอ. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายของไทยที่ให้ข้อมูลในการเตรียมการดำเนินการและเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวกับเพื่อนร่วมงานในภูมิภาคอาเซียน

 

วิทยากรจาก ศพอ. ร่วมสัมมนาและนำเสนอในหัวข้อ "Smart City: Smart อย่างไรให้น่าอยู่" ในงาน "Thailand Smart City Week 2020" ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Smart City Week

ปฐมนิเทศของวิทยากรและผู้ดำเนินรายการก่อนเวลาเผยแพร่

 

Smart City week

การติดตั้งระบบแสงและเสียงในห้องสตูดิโอคุณภาพสูงสำหรับการแพร่ภาพบนเว็บไซต์กิจกรรมและเฟซบุ๊คไลฟ์

 

Smart City week

การมอบของที่ระลึกวิทยากรโดย ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

 

Smart City week

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ศพอ. นำเสนอเกี่ยวกับพลเมืองอัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะในมุมมองของเธอ เครดิตภาพ: DEPA

 

รายการส่งเสริมอารยสถาปัตย์มาอัดรายการ ณ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe สาขาทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

TV Show on Friendly Design

ดร. เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิ ศพอ. (กลาง) และคุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. (ซ้าย) แบ่งปันผลลัพธ์ทางบวกของโครงการในสังคมไทยให้คุณกฤษณะ ละไล พิธีกรรายการผู้ใช้วีลแชร์ในฐานะผู้ดำเนินรายการ

 

TV Show on Friendly Design

การตรวจสอบการเข้าถึง การเข้าออก การหมุนตัวและการใช้งานได้จริงภายในคาเฟ่

 

TV Show on Friendly Design

ดร. เตช บุนนาคและคุณกุลวดี ศิริภัทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาร่วมแสดงความยินดีกับทีมผู้จัดการ APCD และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จในโครงการนี้

 

TV Show on Friendly Design

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.อธิบายถึงโต๊ะภายในคาเฟ่ที่เป็นมิตรในการใช้งาน

 

TV Show on Friendly Design

ภาพหมู่ของเจ้าภาพและแขกผู้มาเยือนที่หน้าคาเฟ่