การประชุมออนไลน์สำหรับทิศทางในอนาคตของ AAN ครั้งที่ 4/2020 วันที่ 3 กันยายน 2563 ผ่านระบบ Google Video Call

Group photo

ภาพถ่ายกลุ่มของ คณะกรรมการบริหาร และเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียนอินโดนิเซีย (LSCAA) เลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน กรุงเทพฯ (ศพอ.) พร้อมทั้งต้อนรับ ผู้ประสานงานคนใหม่ Mr. Cason Ong Tzse Chun (แถวสอง ซ้ายมือปรากฎในภาพ) ผู้แทนองค์กร National Autism Society ของมาเลเซีย (NASOM) ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการสามัญ

 

Meeting agenda was reviewed

การทบทวนวาระการประชุม

 

APCD updated current balance in AAN bank account

นายสมชาย รุ่งศิลป์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. อัพเดทจำนวนเงินในบัญชี เครือข่ายฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระการประชุม

วิทยากร ศพอ. ร่วมพิทักษ์สิทธิ์ ในการสัมมนาออนไลน์ “Webinar #1: Overview of the Inter-Agency Standing Committee (IASC) Disability Guidelines” ในวันที่ 3 กันยายน 2563 จัดโดย Disability Inclusion in Gender & GBV Humanitarian Interventions in the Asia Region

ผู้เข้าร่วมและวิทยากรมากกว่า 30 คน (ส่วนใหญเป็นผู้นำคนพิการ ผู้พิทักษ์สิทธิ์และผู้หญิงที่มีความพิการ) เข้าร่วมใน Webinar #

 

Ms. Emma Pearce

Ms. Emma Pearce ที่ปรึกษาด้านเพศสภาพและการมีส่วนร่วม ได้แบ่งปันภาพรวมของแนวทางความพิการของ IASC - หลักการสาระสำคัญของ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

 

Barriers to Disability Inclusion

สาระสำคัญของ อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของคนพิการ  บรรยายโดยผู้พิทักษ์สิทธิ์ออทิสติก (นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาศิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ)

สราญรมย์เรดิโอ (สถานีวิทยุกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) บันทึกเทปรายการโครงการ 60+ Plus Bakery and Chocolate Caféของ APCD เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ร้าน 60+ Plus Bakery and Chocolate Café กรุงเทพฯประเทศไทย

บทสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต และคุณพรรณิกา กัญจนากุญชรเป็นผู้สัมภาษณ์ในรายการ

 

Special interview

บทสัมภาษณ์พิเศษของเจ้าหน้าที่โครงการที่มีความบกพร่องทางร่างกายคุณสมชาย แซ่อึ้ง (ครัวเบเกอรี่) ร้านขนมปัง  ยามาซากิ สาขาราชวิถี เรื่องความภาคภูมิใจของคนพิการ! ภูมิใจกับ APCD ในโครงการ 60 plus”

 

Group photo

รูปถ่ายหมู่ ผู้บริหาร ศพอ. และผู้สัมภาษณ์ (ซ้ายไปขวามือ: คุณสุนทร  เนาวะราช (ผู้จัดการโครงการ 60+ Plus Bakery and Chocolate Café นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.) นางสาวพรรณิกา กาญจนากุญชร (เจ้าหน้าที่ กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ) และนางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์(เลขานุการบริหาร)

ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café ออกรายการทีวีในช่อง ไทยรัฐ ทีวี ดิจิตัล รายการ ตะลอนชิมคุณชาย วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café กรุงเทพฯ

พิธีกรแนะนำ แนะนำแขกรับเชิญในรายการ ผู้อำนวยการ ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต

 

Mr. Piroon Laismit explained the impacts

.. พิรุณ ลายสมิต  อธิบายผลกระทบการเปลี่ยนในสังคมอย่างมีนัยสำคัญของโครงการฯ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในมุมมองของธุรกิจเพื่อคนพิการ
มีส่วนร่วม

 

 

ศพอ. ร่วมออกร้านและจัดแสดงช็อกโกแลตไทย ในงาน “ Fresh Farm” ที่ เดอะ พรอมานาด ในวันที่ 27 ส.ค. - 7 ก.ย. 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ร้าน 60+ Plus Bakery and Chocolate Café ได้รับเกียรติ ร่วมออกร้านเพื่อแสดงศักยภาพคนพิการไทยและอาสาสมัคร ในมุมมองธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม ที่มหกรรมช็อกโกแลตไทยพรีเมี่ยม

 

Various Chocolate Premium exhibition booth was displayed

ช็อกโกแลตไทยพรีเมี่ยมโดยคนพิการไทยถูกจัดแสดง

 

Banner of the event “Fresh Farm 2020

ป้ายงาน มหกรรมช็อกโกแลตไทยพรีเมี่ยม

ผู้แทน ศพอ. และ สมาชิกเครือข่ายออทิสติกอาเซียน ร่วมประชุมออนไลน์ในหัวข้อ " Forum งานด้านความพิการอาเซียนครั้งแรก เรื่องการมีส่วนร่วมการพัฒนาคนพิการในสถานการณ๋โรคระบาด โควิด 19 เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ" ในวันที่ 27 สิงหาคม 25

เจ้าหน้าที่จากแผนกพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจัดโดย ASEAN Disability Forum และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

 

Various Chocolate Premium exhibition booth was displayed

Dr. Sita Sumrit ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายขจัดความยากจน และเพศสภาพ แผนกคณะกรรมการการพัฒนามนุษย์ ฝ่ายประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แลกเปลี่ยนจุดประสงค์การประชุมในครั้งนี้

 

Banner of the event “Fresh Farm 2020

Dr. Srinivas Tata ผู้อำนวยการฝ่ายงานพัฒนาสังคม UNESCAP กล่าวถึง ศพอ. ในความร่วมมือในการจัดทำคู่มือนักฝึกอบรมด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม ผ่านการฝึกอบรมระดับภูมิภาคอาเซียนระหว่างการประชุมดังกล่าว

 

75 participants in a Zoom

ผู้เข้าร่วมมากกว่า 75 ท่านผ่านโปรแกรม Zoom และช่องทางถ่ายทอดสดออนไลน์ รวมถึงผู้แทนจากเครือข่ายออทิสติกอาเซียนนำโดย Dr. Adriana Ginanjar ประธานเครือข่าย และ Mr. Dennis Ang ประธานคณะกรรมการเครือข่ายการระดมทุนผ่านโปรแกรม Zoom และ Mrs. Erlinda 'Dang' Uy Koe ประธานเครือข่ายกิติมศักดิ์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์

การสัมมนา แนวทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อถูกละเมิดและเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ สนับสนุนโดย Asia Foundation และศพอ. สนับสนุนการใช้สถานที่ ณ อาคารฝึกอบรมฯ ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ถ่ายภาพคณะผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และล่ามภาษามือในพิธีเปิด

 

Sharing direct experiences

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงและความท้าท้ายร่วมกัน ของผู้พิการทางการได้ยิน ในคดีความต่างๆ

 

A deaf participant displayed a booklet

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแสดงเอกสารพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ .. 2558

 

A resource person gathered inputs

วิทยากรรวบรวมข้อสนอแนะ ระหว่างกระบวนการระดมความคิด

 

Group photo during closing ceremony

ถ่ายภาพคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างพิธีปิด

ศพอ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19 จัดโดยองค์การยูเนสโก วันที่ 18 สิงหาคม 2563

กล่าวต้อนรับและพูดถึงวัตถุประสงค์ของงาน โดย Ms. Maki Hayashikawa หัวหน้าแผนกการสร้างคุณภาพการศึกษาให้ทุกคนมีส่วนร่วม องค์การยูเนสโก ประจำกรุงเทพฯ

 

APCD's Networking & Collaboration Officer, exchanged information about hygiene systems during a class for students with special needs.

น.ส. ศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ เสนอข้อมูลเรื่องระบบสุขอนามัย ระหว่างเรียน ของนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ

คำกล่าวชื่นชมจากลูกค้า 60+ Plus Chocolatier

ข้อความชื่นชมจากลูกค้า 60+ Plus Chocolatier ที่กล่าวถึงคุณประโยชน์ของช็อกโกแลตและขอบคุณพนักงานของ 60+ Plus Chocolatier ที่รังสรรค์ ช็อกโกแลตแสนอร่อยสำหรับครอบครัวและทุกๆ คน

ร่วมแสดงความยินดีกับ เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ในการเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

Full publication download here

 

ศพอ. แสดงความยินดีกับเครือข่ายออทิสติกอาเซียน ในโอกาสที่ได้เป็นสมาชิกองค์กรที่ได้รับการรับรองจากอาเซียนอย่างเป็นทางการ

 

APCD conveyed their sincere congratulations to AAN

หลังจากได้รับการรับรองจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ แห่งใหม่จะตั้งอยู่ที่ London School Centre for Autism Awareness (LSCAA) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และ ศพอ. จะส่งมอบงาน เลขาธิการเครือข่ายฯ ให้กับ LSCAA ให้กับสำนักเลขาธิการฯ แห่งใหม่

APCD will continue as partner with AAN

ศพอ. เป็นพันธมิตรกับเครือข่ายฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มช่วยเหลือพึ่งตนเองของครอบครัวในกลุ่มผู้ปกครองเด็กออทิสติกโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก โดยศพอ. มุ่งหวังให้เครือข่ายออทิสติกอาเซียนประสบความสำเร็จในการเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนที่ทำงานด้านสิทธิและเป็นมิตรกับบุคคลออทิสติก เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต