"60 พลัสเบเกอรี่" พัฒนาศักยภาพผู้พิการให้มีงานทำ | NEW18