"จิตอาสาปี 3 อารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน" เก็บตกจากเนชั่น 4