ฅนคนข่าว 3 "จิตอาสาปี 3 อารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน"