"จิตอาสา ปี 3 อารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน" ฅนคนข่าว 2